Pracodawca zatrudniający pracownika w formie telepracy musi dostarczyć mu niezbędny sprzęt, pokryć koszty związane z jego instalacją i utrzymaniem, a także zapewnić pomoc techniczną i szkolenie z jego obsługi.

Reklama

Pracodawca chce, by zatrudnieni przez niego księgowi pracowali w formie telepracy. Dzięki temu obniży koszty działalności. Mimo że telepracownicy będą pracować poza firmą, pracodawca musi im zapewnić takie same warunki jak pozostałym podwładnym wykonującym pracę w biurze.

Telepracownik różni się od pracownika tylko tym, że wykonuje pracę zdalnie, czyli poza siedzibą firmy. Kontaktuje się z pracodawcą i przekazuje wyniki swojej pracy za pomocą komunikacji elektronicznej, np. komputera lub telefonu. Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy.

Pracodawca zatem musi zapewnić mu takie samo stanowisko pracy, jakie miałby, pracując w siedzibie firmy. W praktyce oznacza to, że jest on zobowiązany dostarczyć mu niezbędny sprzęt do jej wykonywania, np. biurko, komputer, drukarkę, telefon i faks.

Więcej informacji: Telepracownikowi należy się zwrot kosztów