Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją działalność, możesz skorzystać z ulgi na start, która pozwala obniżyć podatek dochodowy lub VAT w pierwszym roku działalności.

Ulgi dla przedsiębiorców

Ulga zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek. Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca, nie wliczasz tego miesiąca do 6 miesięcy, w trakcie których możesz korzystać z ulgi.

Reklama

Jeśli prowadzisz prace badawczo-rozwojowe, możesz skorzystać z ulgi na badania i rozwój, która umożliwia obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych lub osobowego za poniesione koszty związane z tymi działaniami.

Czym jest ulga B+R ?

Ulga B+R jest rozwiązaniem wprowadzonym przez tzw. ustawy o innowacyjności zaprojektowanym jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości posiadanej firmy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, wysokość odliczeń może sięgać nawet do 150 proc. kosztów kwalifikowanych. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L) i podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Reklama

Ulga inwestycyjna

Przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25 proc. udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie: deszczowni; urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę; urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Ulga na zatrudnienie

Jeśli zatrudniasz osoby bezrobotne lub młodych pracowników, możesz skorzystać z ulgi na zatrudnienie, która obniży podatek dochodowy od osób prawnych. Z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników będą mogły skorzystać firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub, których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalikowanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.