Kto może złożyć wniosek o odroczenie należności podatkowych

Do wnioskowania o odroczenie są uprawnieni:

• podatnicy,
• płatnicy (np. pracodawcy),
• inkasenci (np. osoby wyznaczone przez radę gminy do poboru podatku i wpłacenia go we właściwym terminie w gminie),
• spadkobiercy podatnika lub płatnika,
• osoby trzecie (pełnomocnicy).Jakie należności podatkowe mogą zostać odroczone

Reklama

Organ podatkowy może odroczyć:

• termin zapłaty podatku,
• termin zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
• odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Uwzględnia przy tym ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Pierwszy oznacza sytuację, gdy trudna sytuacja życiowa (spowodowana np. utratą źródła dochodu bądź majątku) uniemożliwia podatnikowi uregulowanie należności podatkowych. Drugi zachodzi, kiedy podatnik nie jest w stanie jednocześnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych oraz spłacić należności podatkowych bez korzystania z państwowych środków pomocy.

Reklama

Jaką formę może mieć odroczenie

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na to, że urząd odroczy ich płatności podatkowe, udzielając im ulgi, która:

a) nie stanowi pomocy publicznej, czyli gdy pomoc udzielona przez państwo nie zakłóca lub nie grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE. Taki charakter może mieć ulga dla przedsiębiorcy, który działa wyłącznie na rynku lokalnym.

b) która stanowi pomoc publiczną, czyli wpływa na zakłócenie wymiany handlowej, (np. ulgi dla eksporterów), ale udzielona została:

• w celu naprawienia szkód po klęskach żywiołowych lub innych poważnych zdarzeniach,
• w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
• w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego, podejmowanego w interesie europejskim,
• w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
• jako rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
• na szkolenia,
• na zatrudnienie,
• na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
• na restrukturyzację,
• na ochronę środowiska,
• na prace badawczo-rozwojowe,
• jako pomoc regionalną oraz inną pomoc publiczną (dopuszczalną w ramach przepisów unijnych),


c) która jest pomocą de minimis - ulga nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ jej wysokość mieści się w limicie, który dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów w kwocie nie większej niż 100 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych).

Kiedy złożyć wniosek o odroczenie

Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej warto złożyć w chwili stwierdzenia, że jej bieżące wyregulowanie nie będzie z jakiegoś powodu możliwe. Najlepiej zrobić to przed upływem terminu płatności podatku. W przeciwnym razie podatnik poza zaległością podatkową będzie zmuszony zapłacić również odsetki za zwłokę.

Gdzie złożyć wniosek

By skorzystać z ulgi odroczenia spłaty zaległości podatkowych należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego, przy czym, jeśli:

• prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania),

• prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu),

• nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności),

• nie posiadasz siedziby ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

W przypadku największych podmiotów, czyli firm z:

• oddziałem w Polsce,
• wielomilionowymi przychodami ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
• z kapitałem zagranicznym

wniosek należy złożyć do wybranego wyspecjalizowanego (tzw. dużego) urzędu skarbowego.

W dobie pandemii koronawirusa najlepszym rozwiązaniem będzie załatwienie opisywanej sprawy online. Wniosek o odroczenie zapłaty należności podatkowych można złożyć za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl. Skorzystać z tej możliwości mogą wyłącznie posiadacze Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty można też wysłać pocztą.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

2. Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, które uzasadniają twoją prośbę - wykaż ważny interes swój lub publiczny. To mogą być m.in.
• oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej,
• informacje o twojej bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat),
• wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.


UWAGA: W okresie stanu pandemii spowodowanej koronawirusem do wniosku składanego za pośrednictwem Biznes.gov.pl nie musisz dołączać powyższych załączników. Wówczas organ podatkowy rozpozna wniosek na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie. Jeśli możesz dołączyć takie dokumenty, zrób to - przyspieszysz rozpoznanie swojej sprawy.

3. Twój wniosek powinien być podpisany. Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

4. Jeśli wniosek prześlesz elektronicznie, to urząd wyśle poświadczenie jego odbioru na wskazany przez ciebie adres skrzynki ePUAP. Możesz zażądać potwierdzenia, jeżeli złożyłeś wniosek w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie).

5. Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podaj w nim swój adres elektroniczny. Jeśli tego nie zrobisz, urząd będzie kontaktował się z tobą elektronicznie na adres, z którego wysłałeś wniosek.

6. Jeśli złożysz wniosek do niewłaściwego urzędu, to urząd przekaże go w odpowiednie miejsce. Dostaniesz informację o przekazaniu wniosku do właściwego urzędu.

Jak wypełnić wniosek?

We wniosku:

• podaj swój numer NIP,
• zaznacz, o co wnioskujesz (rodzaj odroczenia),
• jeśli masz spółkę osobową podaj pełną nazwę firmy i REGON,
• jeśli prowadzisz działalność na podstawie wpisu do CEIDG podaj imię i nazwisko oraz PESEL),
• podaj adres siedziby firmy albo adres zamieszkania - jeśli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna,
• określ zakres żądania – jakie należności (z terminem zapłaty), w jakiej wysokości i za jaki okres chcesz odroczyć. Podaj kwotę spłaty oraz numer i datę decyzji, jeśli płacisz zaległość na podstawie decyzji. Zaproponuj też termin, do którego chcesz odroczyć spłatę,
• opisz swoją sytuację oraz podać ważne przyczyny, które uzasadniają twoją prośbę o odroczenie,
• wskaż, o jaką ulgę wnioskujesz: pomoc publiczną, pomoc de minimis, czy ulgę, która nie jest pomocą publiczną,
• jeśli wnioskujesz o pomoc de minimis - dołącz:
• zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymałeś w roku, w którym ubiegasz się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym;
• sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.


Urząd poinformuje o błędach we wniosku

Organ podatkowy poinformuje wnioskodawcę, jeśli nadesłany wniosek zawiera błędy bądź jest niepełny. Na nasienie poprawek przysługuje 7 dni od daty otrzymania wezwania. Niedotrzymanie tego terminu wiąże się z pozostawieniem danego wniosku bez rozpatrzenia. Na decyzję tę można jednak złożyć zażalenie w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Jak długo będzie trwała cała procedura

Załatwienie całej sprawy zajmuje zazwyczaj około miesiąca, w przypadkach szczególnie skomplikowanych – do dwóch miesięcy. Ponadto na czas trwania postępowania wpływają okresy zawieszenia postępowania lub opóźnienia. Po tym czasie wnioskodawca zostanie poinformowany o uznaniu bądź odrzuceniu prośby o odroczenie należności podatkowych.

Kiedy urząd może nie przyznać ulgi

Urząd może odmówić odroczenia terminu płatności nawet, jeśli istnieją powody za przyznaniem ulgi danemu wnioskodawcy.

Po otrzymaniu decyzji odmownej można ponownie złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności, wskazując na nowe, uzasadniające ten krok okoliczności. Wówczas organ jest zobowiązany przeprowadzić ponowne postępowanie w tym zakresie. Może odmówić jego wszczęcia, jeśli wniosek nie ma podstawy bądź został złożony przez nieuprawnioną osobę. Decyzję o umorzeniu urząd ma ponadto prawo wydać, jeśli określone we wniosku zobowiązanie podatkowe jeszcze nie istnieje lub się przedawniło.

Od decyzji można się odwołać

Na odwołanie od decyzji wnioskodawca ma 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję. Jeśli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej będzie dla zainteresowanego niekorzystna, może zaskarżyć ją do sądu administracyjnego.

Ile kosztuje usługa

W okresie epidemii koronawirusa opłata prolongacyjna za odroczenie należności podatkowych nie będzie naliczana.