Rozwiązania typu Innovation Box funkcjonują w 13 krajach. W regionie Europy Środkowej IP Box jest obecnie stosowany tylko na Węgrzech, gdzie został wprowadzony w 2003 roku. Efektywna stawka CIT dla przychodów objętych IP Box waha się - w zależności od kraju – od 2,5% do 15%. W pierwszej trójce krajów o najniższej stawce są: Cypr (2,5%), Belgia (4,44%) i Węgry (4,5%). Polska jest 14 krajem, który wprowadza IP Box.

Reklama

Ulga ma zapobiegać lokowaniu przez przedsiębiorców posiadanych praw własności intelektualnej w krajach, które oferują niższe opodatkowanie dla firm uzyskujących przychody z komercjalizacji tychże praw.

- Rozwiązanie, które wprowadza ustawa, polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego - mówi Martyna Gałdecka-Karpińska z kancelarii prawniczej Crido Legal. - Przewidziano również możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, iż następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Reklama

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w okresie jego ochrony.
Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód osiągnięty przez podatnika:
* z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
* z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi; Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej „zawarty” w cenie danego towaru lub usługi ustalany ma być w oparciu o zasadę ceny rynkowej wynikającą z przepisów art. 25 ustawy o PIT.
* z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.
Reklama

Jednym z najważniejszych etapów przygotowań do skorzystania z preferencji podatkowej podatnicy powinno być wypracowanie wewnętrznej strategię zarządzania innowacją i prawami własności intelektualnej, która powinna zacząć się od weryfikacji czy posiadamy jedno z praw wskazanych w katalogu kwalifikowanych praw, z których dochód może zostać objęte preferencyjną stawką 5%.

Należą do nich:
*prawo do wynalazku (patent),
*prawo ochronne na wzór użytkowy,
*prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
*prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
*dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
*prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
*wyłączne prawo do odmiany roślin,
*autorskie prawo do programu komputerowego.Nawet jeżeli nie posiadamy żadnych z powyższych praw, nie jest dalej za późno by je uzyskać. Wymaga to rozważenia które z elementów tworzonych w naszym przedsiębiorstwie mogą być uznane za innowacyjne, a następnie konieczność dobrania właściwych form ochrony do innowacji, które tworzone są w moim przedsiębiorstwie, ale także stworzyć taką strategię ochrony która pozwoli największa część tego co tworzymy objąć ulgą.

Mechanizm dopuszcza taką ewentualność, że jeżeli w danym produkcie lub usłudze zawartych jest więcej niż jedno prawo własności intelektualnej to przy ustalaniu jaki procent ceny usługi/produktu stanowi IP – można sumować ich wartość szczególnie jeżeli nie da się ustalania kwalifikowanego dochodu nie na poziomie pojedynczego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, ale dla produktu (usługi) lub grupy produktów (usług). Możliwość taka istnieć będzie, jeżeli wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo i nie będzie mógł ustalić dochodu z tego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Także podatnik uzyskiwać będzie dochód z więcej niż jednego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, wówczas podstawę opodatkowania stanowić będzie suma kwalifikowanych dochodów.

- To jest swego rodzaju szansa dla form ochrony, bagatelizowanych do tej pory przez polskich przedsiębiorców, jak na przykład wzór przemysłowy - wyjaśnia Martyna Gałdecka-Karpińska z Crido Legal. - Warto także uwzględnić nie tylko polskie prawa lecz także zagraniczne. Jest to szczególnie istotne dla rozwiązań, które nie mogą zostać objęte patentem na terenie Polski i Europy, ze względu na rygorystyczne podejście urzędów, a mogłyby zostać objęte ochroną tam, gdzie rygoryzm jest znacznie mniejszy jak np. USA i Singapur.

Przy opracowywaniu strategii IP należy brać pod uwagę także inne prawa własności przemysłowej takie jak znak towarowy, który nie pojawia się w ustawie, ale jest niezbędnym warunkiem dla uzyskania pełnej ochrony.