Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt zakłada dodanie do katalogu wyrobów opodatkowanych akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. W uzasadnieniu do projektu napisano, że obecnie liczna grupa krajów europejskich opodatkowuje płyn do papierosów elektronicznych (Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia), a kolejne zamierzają je opodatkować.

Reklama

"Projekt przewiduje, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu. W związku z tym, w przedmiotowym zakresie nie są potrzebne odrębne nowe regulacje" - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu. Projekt określa wysokość stawki dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 0,7 zł/ml tego płynu.

Zaproponowano zwolnienia z akcyzy podobne do zwolnień stosowanych dla wyrobów tytoniowych, m.in:. "w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego płynu do papierosów elektronicznych przez osobę fizyczną osobiście na jej własny użytek, nie w celach handlowych", czy "importu płynu do papierosów elektronicznych przywożonego w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat".

Wyjaśniono, że podobnie jak papierosy elektroniczne i płyny do papierosów elektronicznych również wyroby nowatorskie nie są objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą. W przepisach unijnych znajduje się natomiast definicja "nowatorskiego wyrobu tytoniowego", za który uważa się wyrób niebędący: papierosem, tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniem fajkowym, tytoniem do fajki wodnej, cygarem, cygaretką, tytoniem do żucia, tytoniem do nosa lub tytoniem do stosowania doustnego.

"Do chwili obecnej liczna grupa krajów europejskich wprowadziła opodatkowanie wyrobów nowatorskich. Są to m.in. Portugalia, Włochy, Rumunia, Słowenia, Serbia, Łotwa, Węgry, Grecja, Chorwacja, Francja i Wielka Brytania. Kolejne kraje rozważają wprowadzenie opodatkowania wyrobów nowatorskich. (...) Wyroby nowatorskie, tak jak wyroby tytoniowe, będą również podlegały obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy" - poinformowano w uzasadnieniu.

Reklama

"Przedmiotowa regulacja określa wysokość stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich w wysokości 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny tytoniu do palenia. Stawka akcyzy dla wyrobów nowatorskich została określona na analogicznym poziomie jak dla tytoniu do palenia z tego względu, iż wyroby nowatorskie zawierają w swoim składzie tytoń i konsumenci używają je w celu dostarczenia nikotyny do organizmu" - tłumaczy MF. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji zmiana ma rocznie przynieść budżetowi 100 mln zł.