Polak, który zamierza podjąć pracę w Niemczech i zarabiałby tam niemiecką średnią krajową zapłaciłby niższy podatek, niż dla analogicznej kwoty dochodu w Polsce – wskazują szacunki Tax Care. Dobrze płatna praca może być jednak opodatkowana nawet na poziomie 45%. Do tego dochodzi ok. 20% obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Reklama

Od początku maja Polacy mogą bez ograniczeń podejmować pracę w Niemczech. Praca u naszych zachodnich sąsiadów może oznaczać wyższe wynagrodzenie brutto z uwagi na wyższe zarobki w tym kraju. Średnie roczne wynagrodzenie w Niemczech wynosi ok 40 tys. euro rocznie, a w Polsce tylko 9 tys. euro. Pamiętać jednak należy, że wynagrodzenie brutto jest korygowane o podatek i składki na ubezpieczenie społeczne. Na rękę pracownik uzyska więc dużo mniej.

Z szacunków Tax Care wynika, że Polak osiągający w Niemczech średnie wynagrodzenie brutto na poziomie 40 tys. euro rocznie zapłaci podatek w wysokości 6,6 tys. euro. Efektywna stawka podatku wyniesie więc 16,5%. To znacznie mniej niż Polsce. Taki dochód osiągnięty w Polsce byłby opodatkowany stawką 32%, czyli efektywnie 24%. Trzeba jednak pamiętać, że dobra praca w Niemczech, oznaczająca wysokie zarobki, spowoduje wzrost obciążeń podatkowych. Nawet do 45%.

Generalna zasada wynikająca z ustawy o PIT mówi, że podatki płaci się w tym kraju, w którym się mieszka. Miejsce zamieszkania natomiast definiowane jest jako tzw. centrum interesów życiowych (rodzina, przyjaciele, majątek) lub miejsce przebywania dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Z tej perspektywy Polak wyjeżdżający do pracy do Niemiec, którego miejscem zamieszkania pozostaje Polska powinien płacić podatki w Polsce. Problem ten rozwiązuje jednak korzystna umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Niemcami.

Przewiduje ona, że jeśli Polak ma miejsce zamieszkania na terenie Polski i osiąga dochody w Niemczech, dochód niemiecki będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. W tej sytuacji podatnik w ogóle nie składa zeznania w Polsce. Inaczej jest gdy obywatel Polski osiąga jednocześnie dochód w naszym kraju i w Niemczech. W takim przypadku musi w Polsce złożyć zeznanie i opodatkować dochód osiągnięty w naszym kraju. Dochodu niemieckiego nie uwzględnia tym w zeznaniu, ale do ustalenia stawki podatku dochodowego musi wziąć całość dochodu, czyli zarówno ten polski, jak i niemiecki.

W Niemczech podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym z bardziej skomplikowanych podatków. Skala podatkowa ma charakter progresywny. Stawka procentowa wahająca się od 0% do 45%., rośnie progresywnie wraz z dochodem. Próg wolny od opodatkowania wynosi 7834 euro. W przedziale od 7 835 do 52 551 euro podatek wynosi od 14% do 42% natomiast od 52 152 euro do 250 400 euro stawka podatku wynosi 42%. Powyżej kwoty 250 401 euro rocznie należy uiścić 45% podatku.

Jego wysokość nie jest jednak prostą zależnością procentową. Obliczeń dokonuje się za pomocą specjalnych tabel lub programów. Na wielu niemieckojęzycznych stronach internetowych można znaleźć praktyczne kalkulatory, które umożliwiają takie obliczenia.

W Niemczech, inaczej niż w Polsce, podatnik ustalając dochód do opodatkowania ma prawo uwzględnić koszty, które faktycznie poniósł w celu uzyskania dochodu, jakim jest wynagrodzenie ze stosunku pracy. W Polsce koszty te są co do zasady stałe i wynoszą standardowo 1335zł rocznie bez względu na wielkość zarobków i wymiar etatu.

W Niemczech uwzględnia się koszty faktycznie poniesione, jeżeli ich faktyczna udokumentowana kwota przekracza limit wynoszący 1000 euro. Kosztami tymi mogą być również wydatki poniesione w związku z ubieganiem się o posadę, np. koszty dojazdu na miejsce rozmowy kwalifikacyjnej, pod warunkiem, iż starania te zakończą się zawarciem umowy o pracę, koszty kserokopii dokumentów niezbędne do zawarcia umowy itp.

Niemieckie prawo podatkowe przewiduje również ryczałtowe koszty związane z dojazdem pracownika do miejsca pracy samochodem, motorem a nawet rowerem, których wysokość zależna jest od liczby kilometrów, jakie dziennie pokonuje pracownik oraz stawek za 1 km określonych w przepisach niemieckiego prawa podatkowego.

Ponadto pracownicy muszą płacić podatek na kościół, jeżeli zadeklarują wyznawanie jakiejkolwiek religii. Podatek ten oscyluje pomiędzy 7% a 9% dochodów opodatkowanych w zależności od przepisów prawnych danego landu. Płaca brutto pracownika jest także pomniejszona o składki ubezpieczeniowe. Ich wysokość uzależniona jest od rodzaju składki. Część składki pokrywana jest przez pracodawcę, a część finansowana jest z wynagrodzenia pracownika.

W niektórych przypadkach składkami obciążony jest wyłącznie pracodawca. Dotyczy to np. takiej sytuacji, w której pracownik osiąga zarobki nie większe niż 400 euro miesięcznie.