Podatek od nieruchomości pobierany jest przez samorządy od właścicieli różnego rodzaju budynków, gruntów i budowli. Płacą go osoby fizyczne i firmy. Stawki podatku każda gmina ustala samodzielnie, nie mogą one jednak przekroczyć kwot ustalonych przez ministerstwo finansów. Ono z kolei bierze pod uwagę poziom inflacji. Na wysokość podatku naliczanego przez gminy wpływa również rodzaj nieruchomości, jej powierzchnia oraz sposób użytkowania.

Reklama

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Osoby fizyczne będące właścicielami np. mieszkań i domów, najczęściej płacą podatek od nieruchomości w czterech ratach. Termin zapłaty trzeciej raty mija 15 września. Termin czwartej raty upływa 15 listopada. Wcześniejsze terminy to 15 marca oraz 15 maja. Co do zasady, jeśli kwota należności nie przekracza 100 zł, podatnik opłaca ją w jednej racie, której termin został wyznaczony na 15 marca.

Podatek od nieruchomości od firm

Reklama

Podatek od nieruchomości płacony jest również przez przedsiębiorstwa. Stawki od nieruchomości używanych do prowadzenia działalności gospodarczej są z reguły sporo wyższe niż np. od budynków mieszkalnych. 15 września mija również termin uiszczenia dziewiątej raty podatku od nieruchomości dla firm. Przedsiębiorcy mogą go płacić w 12 ratach, do 15 dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem jest styczeń. Wtedy termin uiszczenia podatku od nieruchomości dla firm mija z końcem miesiąca (31 stycznia).

Co grozi za niezapłacenie podatku od nieruchomości w terminie?

Karą za niezapłacenie podatku od nieruchomości w terminie są przede wszystkim odsetki. Liczy się je od pierwszego dnia po terminie do dnia, kiedy pieniądze wpłyną na konto gminy. Do 7 września 2023 r. stawka odsetek za zwłokę wynosiła 16,5 proc. w stosunku rocznym. Od 7 września, w związku z obniżeniem stóp procentowych przez NBP wynosi 15 proc. Podatnik sam wylicza wysokość odsetek, które ma zapłacić. Pomóc może specjalny kalkulator uruchomiony na stronie prowadzonej przez ministerstwo finansów: podatki.gov.pl/kalkulatory-podatkowe/kalkulator-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych-oraz-oplaty-prolongacyjnej/.Jeżeli organ podatkowy, którym w tym przypadku jest gmina, uzna, że doszło do tzw. uszczuplenia podatkowego lub nawet do uchylania się od podatku, może nałożyć na podatnika dodatkowe kary. W tym przypadku stosuje się kodeks karny skarbowy.

Czytamy w nim, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota niezapłaconego podatku jest niska, wówczas kara to grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych albo grzywna za wykroczenie skarbowe. Stawki dzienne wyliczane są indywidualnie, przy ich określaniu brana jest pod uwagę sytuacja materialna podatnika. Ich wysokość wzrasta jednak proporcjonalne do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.