Inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej - 11,9 proc. w 2023 r., 5,2 proc. w 2024 r. i 3,6 proc. w 2025 r. (wobec odpowiednio: 11,9 proc., 5,7 proc. i 3,5 proc. dla tych lat w projekcji marcowej), podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP - określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. - w III kw. 2025 r. projekcji.

Reklama

Inflacja w 2023 roku

W 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 13,1 proc. r/r w II, 10,3 proc. w III kw. i 7,8 proc. w IV kw.

Inflacja w 2024 i 2025 roku

W 2024 r. będzie to odpowiednio - w kolejnych kwartałach: 6,1 proc., 5,3 proc., 4,9 proc. i 4,6 proc., zaś w 2025 r.: 4 proc., 3,7 proc., 3,5 proc. i 3,3 proc.

"Raport o inflacji"

"Ścieżka inflacji CPI w projekcji kształtuje się pod wpływem rewizji w dół cen energii w całym jej horyzoncie, przy jednoczesnym szybszym wzroście cen żywności w br. oraz nieznacznej korekcie w górę inflacji bazowej w latach 2023-2025" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

"Obecny okres najwyższej od wielu lat inflacji zwiększa bowiem jej persystencję poprzez wzrost krótkookresowych oczekiwań inflacyjnych przekładających się na zwiększoną akceptację dla wzrostu cen w wielu sektorach gospodarki" - podał NBP.

"Przyszła sytuacja gospodarcza oraz ścieżka inflacji CPI w Polsce jest wciąż w największym stopniu uzależniona od makroekonomicznych skutków agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Istotnymi czynnikami ryzyka z otoczenia polskiej gospodarki są również efekty wpływu na aktywność gospodarczą w strefie euro i Stanach Zjednoczonych zacieśniania polityki pieniężnej przez EBC i Fed oraz zaburzeń w systemie finansowym tych gospodarek" - czytamy dalej.

Ważnym źródłem ryzyka projekcji jest skala i zakres przyszłych działań osłonowych rządu, dodano.

Reklama

"Bilans czynników niepewności wskazuje na zbliżony do symetrycznego rozkład ryzyk dla inflacji CPI i nieznacznie wyższe prawdopodobieństwo ukształtowania się dynamiki PKB poniżej ścieżki centralnej w horyzoncie projekcji

Projekcja lipcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od II kw. 2023 r. do IV kw. 2025 r. - punktem startowym projekcji jest I kw. 2023 r. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca 2023 r. (cut-off date).