"Członkowie Rady wskazywali, że decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym" - czytamy w opisie dyskusji, opublikowanym przez NBP.

Reklama

Jak wskazano, ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy.

"Niektórzy członkowie Rady wyrażali przy tym opinię, że utrzymująca się znacząca niepewność jest nadal istotnym uwarunkowaniem decyzji dotyczących polityki pieniężnej" - zaznaczono.

"Oceniano, że w dłuższej perspektywie nastąpi obniżenie dynamiki cen, do czego przyczyni się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie inflację, a także podwyższenie stóp procentowych NBP. Członkowie Rady oceniali jednak, że przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy - mimo dokonanych już podwyżek stóp NBP – utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej" - czytamy także.

Reklama

"Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP"

Członkowie Rady uznali, że – dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie – należy ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych, podano także.

4 stycznia RPP zdecydowała o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 1,75 proc. i ustaleniu następującego poziomu pozostałych stóp procentowych NBP: stopa lombardowa 2,25 proc.' stopa depozytowa 1,25 proc.; stopa redyskontowa weksli 1,80 proc.; stopa dyskontowa weksli 1,85 proc.