Program modernizacji na lata 2022-2025 będzie już trzecim tego typu wieloletnim przedsięwzięciem. Tym razem na modernizację służb mundurowych podległych MSWiA przeznaczonych zostanie ponad 10 mld zł, zaś na modernizację Służby Więziennej prawie 1,9 mld zł. Dla Policji przypadnie ponad 6,4 mld zł, dla Straży Granicznej ponad 1,4 mld, dla Państwowej Straży Pożarnej ponad 1,9 mld, a dla Służby Ochrony Państwa 214 mln zł.

Reklama

Z programu modernizacji na inwestycje budowlane przeznaczone zostanie prawie 2,4 mld zł, zaś na zakupy sprzętu transportowego - 918 mln, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej - 238 mln, sprzętu informatyki i łączności - 635 mln oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - 189 mln zł.

Inwestycje budowalne

W Policji na inwestycje budowlane przewidziana jest kwota ponad 1,6 mld zł; część tej kwoty zostanie przeznaczona na odtworzenie 250 posterunków policji w małych miejscowościach. 517 mln zostanie wydane na zakupy prawie 2 tys. jednostek sprzętu transportowego i lotniczego. Za 193 mln zł zostanie zakupiony sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, m.in. pistolety i urządzenia RTG do prześwietlania ładunków, czy laserowe mierniki prędkości oraz kamery nasobne. Ponad 512 mln zostanie przeznaczonych na zakup sprzętu informatyki i łączności.

W Straży Granicznej na inwestycje budowlane zostanie wydatkowana kwota 439 mln zł; część z tej kwoty zostanie przeznaczona na modernizację zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru oraz budowę systemu perymetrycznego na granicy. Na zakupy sprzętu transportowego zaplanowano prawie 240 mln zł, m.in. na samoloty, poduszkowce i samochody patrolowe. 36 mln zł zostanie wydane na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, a na sprzęt łączności przeznaczone zostanie 103 mln zł.

W PSP na inwestycje budowlane zaplanowano 800 mln zł, które zostaną wydane na budowę 53 nowych strażnic oraz modernizację 67 dotychczas eksploatowanych budynków. 138 mln zł zostanie przeznaczone na zakup 40 samochodów z drabiną pożarniczą, a na wyposażenie osobiste i ochronne przeznaczono 100 mln zł, w tym na wymianę umundurowania służbowego i koszarowego.

Reklama

Z kolei w SOP 85 mln zł zostanie wydane na inwestycje budowlane. Na zakup sprzętu transportowego w SOP przeznaczone zostanie 24 mln zł, a sprzęt i uzbrojenie techniki specjalnej to 9 mln zł.

Modernizacja

W Służbie Więziennej pieniądze z programu modernizacji zostaną wykorzystane m.in. na zakup pojazdów specjalnych i autobusów, pozyskiwanie nowych miejsc dla osadzonych i modernizację systemów informatycznych. Zmienić ma się również system zatrudnienia kadry medycznej. Wzmocniony zostanie też system motywacyjny funkcjonariuszy i pracowników; zwiększy się także liczba etatów w SW, zaś Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości zostanie rozbudowana.

Ponad 5,6 mld zł w nowym programie modernizacyjnym zaplanowano na wzmocnienie etatowe formacji, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń oraz na podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych. W latach 2022-2025 liczba etatów w Policji zwiększy się o 5,6 tys., w Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej o 750.

Wzrost uposażenia

Ustawa wprowadza wzrost miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy na etat w Policji, SG, PSP oraz w SOP o 406 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, w stosunku do 2021 r. Nastąpi również podwyżka wynagrodzenia pracowników cywilnych wyżej wymienionych formacji przeciętnie miesięcznie na etat o 356 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Ważnym obszarem modernizacji ma być m.in. podniesienie poziomu wyszkolenia i kwalifikacji funkcjonariuszy oraz zwiększenie poziomu i efektywności kształcenia. Zmiany w systemie szkolnictwa policyjnego mają zapewnić skuteczne i profesjonalne wyszkolenie funkcjonariuszy Policji, powiązanie systemu podnoszenia kwalifikacji z systemem awansów i wynagradzania funkcjonariuszy oraz usprawnienie funkcjonowania szkół policyjnych. Dodano, że zwiększona zostanie motywacja policjantów w kreowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Reorganizację przejdzie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Obecnie podstawowym zadaniem CLKP jest prowadzenie badań naukowych, szkoleń oraz prac rozwojowych dotyczących kryminalistyki. Po zmianach, główna działalność CLKP będzie skoncentrowana na zadaniach wspierających pracę Policji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących przekształcenia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. oraz nowych zasad mianowania, powoływania i szkoleń w Policji, które wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.