Uchwała Rady Ministrów z 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030” (M.P. poz. 218) składa się z ośmiu priorytetów. Należą do nich: niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, budowanie świadomości oraz koordynacja. Do najważniejszych zaliczany jest ten pierwszy, bo zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nadrzędnym celem jest zapewnienie im niezależności oraz możliwości udziału we wszystkich aspektach życia społecznego.
Reklama
Rządowy dokument zakłada, że realizacja tego priorytetu będzie polegać m.in. na odchodzeniu od opieki instytucjonalnej, świadczonej przez placówki całodobowego pobytu, na rzecz usług wspierających funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w środowisku lokalnym.

Po pierwsze asystent

Jednym z kluczowych działań w procesie deinstytucjonalizacji opieki będzie upowszechnienie usług asystenta osobistego. Teraz takie wsparcie jest oferowane osobom niepełnosprawnym przez te samorządy, które biorą udział w programie prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i otrzymują co roku na ten cel środki z Funduszu Solidarnościowego. To zaś znacznie ogranicza dostęp do tej formy pomocy.