We wtorek sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych zajmowała się projektem zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Poprzednią nowela została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Obecny projekt, podobnie jak zawetowana nowelizacja, zakłada wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo, natomiast nie ma w nim przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Nie powstanie także, zakładane w poprzedniej nowelizacji, Narodowe Centrum Sportu.

Reklama

Odrzucone poprawki opozycji

Na początku posiedzenia komisji większość posłów komisji negatywnie opowiedziała się za wnioskiem posłanki Hanny Gill-Piątek (Polska 2050) o odrzucenie projektu w całości. Posłanka wyraziła dezaprobatę, że rząd skierował nowy projekt w tej samej sprawie, podczas kiedy proces legislacyjny w odniesieniu do poprzedniej ustawy nawet się nie skończył.

Większość komisji odrzuciła też trzy poprawki Gill-Piątek do projektu. Posłanka proponował m.in. skreślenie w projekcie punktu dotyczącego wydzielenia dział leśnictwo i łowiectwo i przeniesienia tego działu do resortu rolnictwa. Lasy to nie są pola ziemniaków, a zwierzęta w lasach to nie są zwierzęta gospodarskie- mówiła posłanka. Jej zdaniem ten dział nie powinien być wydzielany i pozostać w gestii ministra środowiska.

Reklama

Zastępca szefa kancelarii premiera Rafał Siemianowski zwracał uwagę, że założenia ustawy o działach można porównać do puzzli. Puzzli, które dają Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do komponowania Rady Ministrów według konkretnych potrzeb, priorytetów rządu w danej chwili. Tak to funkcjonuje od lat, w tym zakresie nic się nie zmieniło - zaznaczył wiceszef KPRM.

Reklama

Jak dodał, przypisanie konkretnego działu wydzielonego w ustawie do konkretnego członka Rady Ministrów nie następuje w ustawie tylko w tzw. rozporządzeniu kompetencyjnym. Samo wydzielenie działu leśnictwo i łowiectwo nie przesądza, któremu członkowi RM zostanie ono przypisane, natomiast zwiększa pewną elastyczność w komponowaniu struktury Rady Ministrów - zwrócił uwagę Siemianowski.

Poprawki nie są rewolucyjne

Przewodniczący wtorkowemu posiedzeniu Sipiera wskazał w rozmowie z PAP, że podczas obrad komisja przyjęła kilkanaście poprawek, w tym w większości Biura Legislacyjnego Sejmu o charakterze legislacyjnym, redakcyjnym i doprecyzowującym. Jak dodał, on sam zgłosił 10 poprawek. Projekt, nad którym pracujemy jest dość obszerny. Przewiduje zmiany w wielu ustawach, które implikują zmiany w innych, więc wymagało to pewnego uporządkowania. Poprawki, które zaproponowałem nie są jakieś rewolucyjne, one raczej porządkują zapisy projektu - mówił poseł. Sipiera zwrócił uwagę, że podczas obrad komisji pojawiło się też kilka dodatkowych propozycji zmian, które po analizie strony rządowej mogą zostać zgłoszone podczas drugiego czytania projektu w Sejmie.

Odnosząc się do poprawek opozycji, które nie uzyskały poparcia komisji wskazał, że zostaną one zgłoszone jako wnioski mniejszości i będą głosowane na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Jak dodał, poza poprawkami Gill-Piątek, zmiany zaproponował również Jan Szopiński z Lewicy. Zaproponował on - wskazał Sipiera - wykreślenie z projektu zapisu przewidującego, że zarządzanie Stadionem Narodowym w Warszawie wykonywane dotychczas przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

Szczegóły projektu ustawy

Projekt noweli ustawy o działach zakłada wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. W stosunku do zawetowanej ustawy projekt nie zakłada przeniesienia podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej. Nie powstanie również - jak zakładała zawetowana ustawa - Narodowe Centrum Sportu, które miało przejąć część obowiązków zlikwidowanego resortu sportu.

Dział leśnictwo i łowiectwo ma objąć takie zagadnienia jak: zachowanie, ochrona i powiększanie zasobów leśnych, gospodarka leśna, nasiennictwo w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego, ochrona lasów i gruntów leśnych, łowiectwo. Zgodnie z nowelą minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa ma sprawować nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

Projekt wprowadza także nowy dział administracji – centrum administracyjne rządu, która ma obejmować działania dotyczące: określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej.

Centrum administracyjne rządu ma także zajmować się m.in. koordynacją działań związanych ze współdziałaniem Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami państwowymi, obronnością i bezpieczeństwem państwa – w zakresie zadań należących do działu, polityką informacyjnej Rady Ministrów i premiera oraz obsługą merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, premiera, wicepremiera oraz innych podmiotów, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.

Ministrem właściwym ds. centrum administracyjnego rządu będzie szef kancelarii premiera.

Projekt wprowadza także zmiany w ustawie o Radzie Ministrów, doprecyzowując zadania i obowiązki działającej przy rządzie Rady Legislacyjnej. W myśl projektu kadencja Rady byłaby czteroletnia, a do jej zadań należałoby opiniowanie dokumentów rządowych, projektów ustaw, opracowanie materiałów, opinii i analiz, organizowanie konferencji naukowych. Rada Legislacyjna ma odbywać regularne posiedzenia, w których będą mogli brać udział m.in. prezes NBP, prezes TK, I prezes SN, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Projekt zakłada także utworzenie Rządowego Centrum Analiz, którego szefa powołuje premier. Centrum ma koordynować działalność rządu, opracowywać analizy w zakresie polityk publicznych, zapewnić wsparcie analityczne, monitorować i oceniać skutki przyjętych strategii programowych i analizować debaty publiczne w celu identyfikacji bieżących procesów społecznych i gospodarczych.

Szefem Rządowego Centrum Analiz będzie obecny pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych, którym obecnie jest Norbert Maliszewski.