Dzieci mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia 16 roku życia bez żadnych warunków. Natomiast po ukończeniu tego wieku prawo to przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub na wyższej uczelni (jednak nie dłużej, niż do osiągnięcia 25 roku życia, przy czym jeżeli dziecko skończyło 25 lat np. w styczniu, a ukończy studia w czerwcu, to renta rodzinna będzie wypłacana do tego momentu).

Prawo do renty mają jednak nie tylko dzieci zmarłego rodzica. Ma je również wdowa, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat, albo legitymuje się orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Rentę rodzinną może uzyskać także wdowa wychowująca dzieci uczące się, ale tylko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

To jednak nie wszystko. Prawo do renty rodzinnej ma również małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, czyli z nim nie zamieszkiwała, nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego. Osoba taka jest uprawniona do renty, jeżeli oprócz warunków wymienionych wcześniej (czyli choćby kryterium wieku), miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Prawo przewiduje wypłatę renty także wdowie, która nie spełnia wymienionych warunków, ale brakuje jej niezbędnych źródeł utrzymania. W takiej sytuacji ma ona prawo do tzw. renty okresowej. Renta okresowa jest wypłacana przez rok od chwili śmierci męża. Natomiast, jeżeli wdowa udowodni, że uczestniczy w szkoleniu, które ma na celu uzyskanie przez nią kwalifikacji do zawodu, to wówczas nabywa prawa do renty nawet na 2 lata od chwili śmierci męża. Podobne warunki musi spełniać wdowiec.

Wysokość renty jest uzależniona od liczby osób uprawnionych do jej pobierania. Minimalna wysokość renty rodzinnej wynosi obecnie 636, 29 zł brutto.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.