Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej i obligatariusze JSW - PKO BP SA, BGK, PZU SA oraz PZU Życie - podpisali porozumienie, które pomoże w dalszej działalności Grupy Kapitałowej JSW. Dotyczy ono również spłaty obligacji na kwotę 700 mln złotych oraz 163,75 mln dolarów amerykańskich. To w sumie należności na łączną sumę około 1,3 mld złotych z obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 roku.

Reklama

Mamy za sobą bardzo trudne negocjacje. Obligatariusze stawiali wysokie wymagania w zakresie warunków dalszego finansowania Grupy JSW. Udało nam się osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron. Teraz jesteśmy na dobrej drodze do stabilnego rozwoju JSW – przekonuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

W ramach zawartego porozumienia uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji. Zakłada on obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, a więc do 2025 roku.

Takie rozwiązanie daje nam finansowy oddech. To czas, w którym będziemy mogli skutecznie przeprowadzić działania optymalizacyjne i inwestycyjne. Będziemy realizować program działań, który umożliwia spółce osiągnięcie dodatnich wyników finansowych – dodaje Tomasz Gawlik, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Obligatariusze rezygnują również z przysługujących im praw, na podstawie tzw. opcji put, zawartych w dotychczasowym programie emisji obligacji, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji ze środków z emisji euroobligacji. Ponadto, jak informuje ministerstwo energii, zarząd JSW uzgodnił z obligatariuszami plan działań restrukturyzacyjnych, które będą realizowane przez spółkę w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności.