Wprowadzenie tzw. reguły wydatkowej pozwoli zaoszczędzić do 2012 r. 8,5 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort przygotował projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, przewidujący wprowadzenie reguły.

Jak poinformował w czwartek resort finansów, reguła ma dotyczyć wszystkich wydatków tzw. elastycznych i nowych wydatków sztywnych. Obecnie wydatki elastyczne stanowią 26 proc. wydatków budżetowych.

Wiceminister finansów Ludwik Kotecki powiedział, że wprowadzenie reguły pozwoli na oszczędności do 2012 r. 8,5 mld zł. Z tego 5,5 mld zł ma przypadać na rok 2012, a 3 mld zł na 2011 r. Gdyby reguła obowiązywała do 2015 r., oszczędności dla państwa wyniosłyby 45 mld zł. Zdaniem MF, gdyby reguła obowiązywała do 2020 r., udział wydatków elastycznych wzrósłby do 37 proc.

Zgodnie z regułą wzrost wydatków nie będzie mógł być wyższy niż 1 punkt procentowy powyżej inflacji. Projekt przewiduje, że wszystkie nowe ustawy zakładające jakieś wydatki będą musiały określać maksymalny limit tych wydatków w następnych dziesięciu latach, oddzielnie na każdy rok (z podziałem na budżet państwa, samorząd, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych).

Uzasadnienia takich ustaw będą musiały określać ich skutki finansowe, źródła finansowania oraz opis celów nowych zadań i mierników określających stopień realizacji tych celów. Reguła dyscyplinująca nie obejmie wydatków związanych kosztami obsługi długu, wydatków refundowanych z budżetu UE, składek do budżetu UE i organizacji międzynarodowych, wydatków na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych.

Ograniczenie nie obejmie też wydatków sztywnych wynikających z ustaw już obowiązujących np. subwencji dla samorządów, wydatków na obronność, na składki emerytalne, rentowe, zdrowotne opłacane za osoby na urlopach macierzyńskich, zasiłków rodzinnych. Kotecki poinformował, że zgodnie z regułą będą planowane już przyszłoroczne wydatki budżetu oraz, że reguła ma obowiązywać do momentu zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu.

"Zakładamy, że w 2012 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósłby poniżej 3 proc., to od 1014 r. reguła przestałaby obowiązywać" - powiedział. Zaznaczył, że rada Ecofin zdejmuje zwykle procedurę nadmiernego w połowie roku następującego po roku, kiedy deficyt spadł poniżej 3 proc.

Kotecki podkreślił, że reguła wydatkowa będzie jednym z elementów działań zmierzających do poprawy sytuacji w sektorze publicznym. Kotecki przypomniał, że jest ryzyko przekroczenia 55 proc. relacji długu publicznego do PKB w przyszłym roku. Jego zdaniem, wprowadzenie reguły nie zapewni, że poziom ten nie zostanie przekroczony, ale pomoże, aby tak się nie stało.

Wiceminister zapowiedział, że resort, wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, pracuje też nad przygotowaniem kolejnej reguły wydatkowej tzw. stabilizującej. Warunkiem jej wprowadzenia będzie m.in. zmniejszenie nierównowagi finansów publicznych.

Według MF reguła ta będzie mogła wejść w życie, gdy strukturalny deficyt sektora instytucji rządowych samorządowych osiągnie tzw. średniookresowy cel budżetowy, czyli wyniesie 1 proc. PKB. Celem tej reguły ma być m.in. utrzymanie deficytu na tym poziomie.