W III kwartale 2009 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) wzrósł realnie o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,0 proc. (w II kwartale wzrost w skali roku o 1,3 proc.).

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 1,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ( w II kwartale wzrost o 1,1 proc.). Głównymi czynnikami wzrostu PKB były popyt zagraniczny (eksport netto), którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3,0 pkt. proc. oraz spożycie ogółem – wpływ 1,6 pkt. proc. Natomiast negatywny wpływ na wzrost PKB miała akumulacja (-2,9 pkt. proc.), w tym popyt inwestycyjny (-0,3 pkt. proc.).

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w III kwartale 2009 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,5 proc.. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowejw III kwartale 2009 r. wzrosła realnie o 0,6 proc. W przemyśle wartość dodana brutto w III kwartale 2009 r. wzrosła realnie o 1,4 proc.Wartość dodana brutto w budownictwiew III kwartale 2009 r. wzrosła realnie o 2,0 proc.. W sektorze usług rynkowych wartość dodana bruttow III kwartale 2009 r. wzrosła realnie o 0,4 proc..

Popyt krajowyw III kwartale 2009 r. obniżył się realnie o 0,2 proc.. Spożycie ogółem w III kwartale 2009 r. wzrosło realnie o 0,9 proc., natomiast spożycie indywidualne o 0,8 proc..