Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem). Poniżej szczegóły o "zapomnianym" dodatku.:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Reklama

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

24 miesięcy kalendarzowych;36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:

bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiegokorzysta ze świadczenia rodzicielskiego;

oraz gdy

dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej;w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Dlaczego przez 20 lat nie podwyższono tego dodatku?

Najprostsza hipoteza - często pokrywa się z innymi świadczeniami. Obowiązuje tu zasada, że można otrzymać tylko jedno świadczenie. Więc waloryzowano świadczenia bardziej popularne.

ZASADA: W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

świadczenia rodzicielskiego lubświadczenia pielęgnacyjnego, lubspecjalnego zasiłku opiekuńczego, lubdodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lubzasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Dodatkowe informacje o tym świadczeniu

Informacja 1. Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o niego bezpośrednio przed urlopem wychowawczym pracowała (miała umowę o pracę) krócej niż 6 miesięcy, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego lub wykonuje pracę zarobkową uniemożliwiającą jej osobiste opiekowanie się dzieckiem. Nie będzie przysługiwał także w sytuacji, gdy dziecko przebywa w placówce całodobowej opieki (za wyjątkiem pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym), z której korzysta przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Informacja 2. Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres:

> 24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem,

>36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

>72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

Informacja 3 Dodatek wymaga równoległego przyznania prawa do zasiłku rodzinnego.

Informacja 4. Jak się ubiegać? Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego tutaj.

Informacja 5. Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.
Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Zapytaj w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Informacja 6. W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczegodo wniosku trzeba dołączyć:

zaświadczenie lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki został on udzielony,zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych: kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej, która potwierdza odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek.

Informacja 7. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.