Nabór wniosków jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych stron, które chcą przyczynić się do ochrony i zrównoważonego zarządzania lasami.

Na jakie cele?

Wsparcie jest dostępne dla różnych rodzajów projektów, w tym tych, które obejmują sadzenie drzew, ochronę lasów przed szkodnikami i chorobami, a także poprawę jakości gleby.

Reklama

Program Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027 to kluczowy instrument finansowy Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W ramach tego programu, inwestycje leśne i zadrzewieniowe są uznawane za kluczowe dla ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu.

Jak składać wnioski?

Wnioski można składać od 1 czerwca do 31 lipca br. Wszystkie wnioski muszą być zgodne z wymogami programu i muszą być skierowane na realizację celów związanych z ochroną i zrównoważonym zarządzaniem lasami.

NAleży je złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Czym jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

To państwowa osoba prawna, która została powołana ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR zajmuje się wsparciem rolnictwa w Polsce i została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej.