Czerwińska napisała m.in., że jednym z warunków stabilnego wzrostu gospodarczego jest sprawie funkcjonujący i rozwijający się rynek finansowy.

Reklama

"Z drugiej strony, zdrowy rozwój rynku finansowego wymaga otoczenia makroekonomicznego wolnego od nadmiernych nierównowag i związanych z nimi ryzyk" – napisała szefowa MF.

Jej zdaniem ważne jest, aby prowadzona polityka gospodarcza była zorientowana na rozwój zrównoważony, bo tylko wtedy będzie to mógł być rozwój trwały, który zapewni społeczeństwu dobrobyt w dłuższym okresie.

Podkreśliła, że zgodnie z ocenami Komisji Europejskiej, Polska pozostaje jednym z najbardziej zrównoważonych makroekonomicznie krajów europejskich. Zwrócił uwagę, że prognozy OECD mówią, że w latach 2019-2020, polska gospodarka będzie najszybciej rozwijającą się spośród członków tej organizacji.

Reklama

Niemniej, jak zaznaczyła, powinniśmy być świadomi ryzyka w otoczeniu zewnętrznym oraz faktu, że polska gospodarka staje się coraz bardziej globalną.

"Jednym z najważniejszych działań zabezpieczających Polskę przed nadmiernymi skutkami ewentualnych szoków zewnętrznych, czy spowolnienia w gospodarce światowej jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni fiskalnej (…). Niezbędne jest tutaj przestrzeganie krajowych i unijnych reguł fiskalnych, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego i podwyższonej niepewności w otoczeniu zewnętrznym" – wskazała Czerwińska.

Zaznaczyła, że scenariusze rozwoju długookresowego jednoznacznie wskazują, że tempo wzrostu PKB będzie zwalniać, spadając za ok. 40-50 lat nawet do 1 proc. „Najnowszy długookresowy scenariusz Ministerstwa Finansów jest bardziej optymistyczny – zakładamy, że w latach sześćdziesiątych obecnego stulecia będziemy rozwijać się w tempie średnio 1,8 proc. - poinformowała.

Reklama

Wśród najważniejszych wyzwań długookresowych dla rozwoju gospodarczego wymieniła postępujące starzenie się społeczeństwa, które przyspieszy w kolejnych latach. Uwzględniając do tego relatywnie niską aktywność zawodową Polaków, "stanowi to ogromne wyzwanie dla polityki gospodarczej".

Dlatego, zwróciła uwagę Czerwińska, należy kontynuować działania w zakresie ograniczania arbitrażu podatkowego i dualizmu rynku pracy. "Mam tu na myśli zwiększanie progresywności klina podatkowego w Polsce" – wyjaśniła minister.

Jako pierwszy krok w tym kierunku wskazała zaproponowane przez MF zmiany w PIT, które promują "umowę o pracę" i redukują klin podatkowy, szczególnie dla osób rozpoczynających karierę zawodową i osób o niższych wynagrodzeniach.

"Proponowane przez nas wprowadzenie nowego progu podatkowego, zlokalizowanego w pobliżu średniego wynagrodzenia, jest spójne z rozwiązaniami stosowanymi w krajach OECD w systemach podatkowych o znaczącej progresji" – napisała.

Jej zdaniem trendy demograficzne można złagodzić odpowiednią polityką prorodzinną i w zakresie rynku pracy, ale – jak zastrzegła – jest to proces długotrwały i stopniowy. Podkreśliła, że z tego powodu rząd wprowadza zmiany wspierające wzrost inwestycji, innowacyjności i produktywności.

"Wierzymy, że działania już podjęte przez rząd, jak również te zapowiedziane, realizowane w ramach wyznaczonych przez obowiązujące reguły fiskalne, pozwolą nam z sukcesem kontynuować naszą drogę transformacji gospodarczej" – podkreśliła.

Dodała, że będzie to również korzystne dla rozwoju rynków finansowych, jako niezbędnego elementu zdrowego, w pełni funkcjonalnego systemu gospodarczego.