W projekcie założono, że dynamika PKB wyniesie 3,8 proc., a średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 proc. - podało CIR.

Reklama

Dochody budżetu państwa mają wynieść 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) jest zaplanowany na poziomie 1,8 proc. PKB. Deficyt budżetowy ma wynieść 28,5 mld zł.

Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent nominalnie o 6 proc. Spożycie prywatne - w ujęciu nominalnym - ma zaś wzrosnąć o 5,9 proc.

Minister finansów Teresa Czerwińska mówiła w poniedziałek w TVP, że na przyszły rok 2,4 mld złotych ma być zaplanowane na podwyżki dla tzw. budżetówki. "Tutaj tempo podwyżek jest różne, bo dla nauczycieli jest np. 5 proc., a ogólna ta kwota bazowa wzrośnie o 2,3 proc." - powiedziała. Wskazała, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dość wysokim tempem wzrostu funduszu wynagrodzeń w sferze budżetowej, natomiast kwota bazowa pozostawała bez zmian. Minister dodała, że w 2019 r. blisko 7 mld zł ma trafić na waloryzację emerytur i rent.

Reklama

Komunikat CIR podaje, że po stronie wydatkowej budżetu państwa "zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań".

Reklama

Finansowany ma być więc przede wszystkim program "Rodzina 500 plus", a także program "Dobry start", którego celem jest "wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków, związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym".

Wydatki, według CIR, uwzględniają też skutki wprowadzenia tzw. "małego ZUS" dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia; skutki wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej; obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn; waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26 proc.; podwyższonej w 2018 r. renty socjalnej; skutki dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia, a także weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

Uwzględnione są również wydatki związane z modernizacją Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, modernizacją Służby Więziennej w latach 2017-2020, finansowaniem potrzeb obronnych, finansowaniem mieszkalnictwa, restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie.

Na dochody budżetu w 2019 roku, jak zaznacza CIR w komunikacie, oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będzie miało uszczelnienie systemu podatkowego. Chodzi przede wszystkim o skutki wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych), wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line, opodatkowania akcyzą płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Komunikat przypomina zarazem, że w 2019 r. wprowadzone mają być rozwiązania wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność, co "stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Planowane jest m.in. wprowadzenie nowej 9-proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także preferencje podatkowe związane ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) "w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców".

"W 2019 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział samorządów we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83 proc. w 2018 r. do 49,93 proc. w 2019 r. W przypadku podatku CIT udział samorządów pozostanie na poziomie z 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Projekt ustawy budżetowej na 2019 rok, dodaje komunikat, uwzględnia także budżet środków europejskich. Zaplanowano dochody budżetu środków europejskich w wysokości 69,7 mld zł, wydatki 85,3 mld zł, a deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15,6 mld zł.