Ile i jak długo trzeba oszczędzać by miało to sens?

Reklama

Aktualne szacunki na temat wysokości przyszłych emerytur mówią, że mężczyzna odchodzący na emeryturę może liczyć na 55% swojej ostatniej pensji, zaś kobiety tylko na 40% (głównie ze względu na krótszy wiek pracy, czyli możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę).

Wyobrażając sobie zatem na jak niewielkie wsparcie od państwa będziemy mogli liczyć będąc w wieku emerytalnym - warto wziąć sprawy w swoje ręce! Dostępne formy inwestowania kapitału na dostatnią przyszłość to między innymi:

• Utrzymywanie środków lokacie bankowej,

• Plany systematycznego oszczędzania,

• Programy inwestycyjno-ubezpieczeniowe
• Plany inwestycyjne.
Przyjrzyjmy się bliżej tym ostatnim dwóm formom gromadzenia oszczędności.
Urealnij swoje marzenia!
Osoby zainteresowane korzystaniem z możliwości dobrowolnego gromadzenia oszczędności, z których pożytki będą czerpały za kilkadziesiąt lat, mają naprawdę szerokie spektrum możliwości wyboru firmy, którą będzie w ich imieniu inwestowała. Dwie najpopularniejsze możliwości to plany systematycznego oszczędzania – tzw. PSO oraz programy inwestycyjno-ubezpieczeniowe współtworzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Załóżmy, że co miesiąc, systematyczne, odkładamy określoną kwotę – np. 100 zł. Jak będą inwestowane nasze środki?

• W ramach PSO – całość wpłacanych środków jest inwestowana w wybraną przez klienta strategię. Najczęściej przy zakładaniu rachunku rejestrowego przez Internet jesteśmy zwolnieni z opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek (przykładowo w PKO TFI), ewentualnym wypracowanym zyskiem podzielimy się przy zbywaniu jednostek – wówczas zapłacimy podatek od zysków kapitałowych. Możliwe jest przenoszenie środków między poszczególnymi subfunduszami.

Trzeba tylko pamiętać, że przenosząc się między subfunduszami, za każdym razem dzielimy się z fiskusem wypracowanymi dotychczas zyskami.

• W ramach programu inwestycyjno-ubezpieczeniowego od dnia zawarcia umowy zyskujemy ochronę ubezpieczeniowa naszego życia oraz ewentualnych umów dodatkowych, czyli np. poważnego zachorowania, inwalidztwa itp.

Jednocześnie znakomita cześć naszej składki będzie ewidencjonowana na rachunku inwestycyjnym, czyli będzie gromadzona na naszym indywidualnym koncie oszczędnościowym – tego rodzaju propozycją dysponuje m.in. TU Allianz w ramach oferty „Specjalnie dla Ciebie”.

Reklama

• Dostępne są również programy, w ramach których całość oszczędzanych przez nas środków przeznaczona jest na emeryturę. Jednym z przykładów może tu być Plan Inwestycyjny Multi dystrybuowany przez AXA –, gdzie otrzymujesz swoje indywidualne konto, na którym możesz bez opłat przenosić środki pomiędzy poszczególnymi funduszami – gromadząc kapitał na przyszłość.

Dodatkowym benefitem tego rodzaju rozwiązania jest możliwość uzyskania aż do 25% ekstra premii za systematyczne odkładanie. Minimalna kwota miesięcznych składek wynosi tu jednak 300 zł.
Ile można zyskać?
Załóżmy, że systematyczne, comiesięczne inwestowanie rozpoczniemy w wieku 25 lat, i będziemy je kontynuować przez kolejne ćwierć wieku, miesięcznie odkładając 100 zł. Na jaką emeryturę możemy liczyć po tym okresie?
• W ramach PSO wpłacone składki, czyli 30 000 zł umożliwią (zakładając średnią 10% roczną stopę zwrotu) zabranie 100 000 zł w formie zysku!
• W ramach programu inwestycyjno-ubezpieczeniowego Allianz możemy liczyć (zakładając, że nie chorujemy poważnie) na sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w wysokości do 200 000 zł oraz zakładając indeksację składki na corocznym poziomie 10% zebranie 220 000 zł, czyli dwa razy więcej niż suma wpłaconych składek!
• Oprocentowanie lokat bankowych jest zmienne, można co prawda ustalić automatyczne odnowienie lokaty na kolejny okres (standardowo najdłuższe lokaty zakładane są na rok czasu) – jednak ich warunki mogą ulegać zmianie – dziś najkorzystniejsze propozycje oscylują wokół 7% rocznie – w ten sposób uzbierać możemy około 8 000 zł.

Haczyki

Oszczędzanie na emeryturę
Typ oferty Za Przeciw
Lokata bankowa 1) Gwarancja otrzymania 100% zainwestowanego kapitału wraz z naliczonymi odsetkami 2) Ochrona zdeponowanych środków w ramach postanowień Ustawy o BFG (banki działające w Polsce objęte są tym mechanizmem) 3) Możliwość skorzystania z mechanizmów, dzięki kórym unikamy płacenia tzw. podatku Belki (dzienna kapitalizacja) 1) Stosunkowo niskie stopy zwrotu z inwestycji 2) Oprocentowanie lokat jest zmienne - zatem może ulec obniżeniu 3) Po zakończeniu okresu umownego trzeba każdorazowo odnawiać lokatę (chyba, że ustawimy automat)
Plan systematycznego oszczędzania Niskie minimalne kwoty wpłat już od 100 zł 1) Wypłata środków w początkowym okresie trwania umowy oznacza dodatkowe koszty w postaci opłat manipulacyjnych 2) Zysk pomniejszony zostanie o 19% podatek
Programy inwestycyjno -ubezpieczeniowe 1) Ochrona ubezpieczeniowa już od dnia zawarcia umowy 2) Wysokie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz ewentualnych dodatkowych umów 1) Indeksacja, czyli urealnianie wpłacanych kwot wymusza zwiększanie coroczne składki 2) Zysk pomniejszony zostanie o 19% podatek
Plany inwestycyjne 1) Możliwość uzyskania dodatkowej premii dla kwot powyżej 1 000 zł 2) Całość wpłacanych kwot jest inwestowana 3) Możłiwość realokacji środkwo pomiędzy poszczeólnymi funduszami bez kosztów! 1) Wypłata środków w początkowym okresie trwania umowy oznacza dodatkowe koszty w postaci opłat manipulacyjnych 2) Zysk pomniejszony zostanie o 19% podatek