Na rynku jest kilkaset funduszy inwestycyjnych o różnej charakterystyce. Dla przeciętnego oszczędzającego to przytłaczająca liczba, która w praktyce może go paraliżować przed podjęciem ostatecznej decyzji. Fundusze można też nabywać na wiele różnych sposobów - po raz kolejny wybór najodpowiedniejszego z nich może przysporzyć klienta o ból głowy. Tymczasem, przy spadającym oprocentowaniu depozytów bankowych, zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi rośnie.

Reklama

ING Bank Śląski wprowadził kilka tygodni temu do oferty rozwiązanie, którego celem jest zmienienie tego zawiłego myślenia o funduszach inwestycyjnych. ING Konto Funduszowe SFIO to trzy pakiety funduszy inwestycyjnych, przygotowane przez specjalistów z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ING, na które można wpłacać oszczędności bezpośrednio z konta osobistego.

Konto oszczędnościowe? Porównaj niezależnie i wybierz najlepsze!

Trzy pakiety

Klient nie zajmuje się doborem najlepszych funduszy i tworzeniem swojego portfela. To zadanie zostało powierzone zarządzającym z ING TFI, którzy monitorują ofertę siedmiu różnych towarzystw i łączą ich fundusze (obligacyjne, rynku pieniężnego oraz akcyjne) w pakiety. Na ING Konto Funduszowe SFIO składają się takie trzy gotowe pakiety - ING Pakiet Ostrożny, ING Pakiet Umiarkowany i ING Pakiet Dynamiczny. Klient może ulokować oszczędności w jednym z nich. Może też podzielić środki między wszystkie pakiety.
" ING Pakiet Ostrożny w ogóle nie zawiera funduszy akcyjnych, tylko obligacyjne oraz rynku pieniężnego.
" ING Pakiet Umiarkowany może zawierać do 30% funduszy akcji
" w ING Pakiecie Dynamicznym z kolei może znajdować się do 65% akcji.


Co ważne, to zarządzający z ING TFI biorą na siebie wybór funduszy składających się na poszczególne pakiety, monitorowanie sytuacji rynkowej oraz przeprowadzanie zmian. To znacząco upraszcza proces inwestowania dla klienta.

Inną ważną zaletą dla klienta, szczególnie bez wielkiego doświadczenia z funduszami, jest wbudowana w pakiety dywersyfikacja między kilka towarzystw funduszy inwestycyjnych. W tej chwili w ich skład mogą wchodzić fundusze siedmiu TFI, ale ta liczba będzie się zwiększać.

Reklama

Wystarczy 100 zł

Żeby zacząć oszczędzać za pośrednictwem ING Konta Funduszowego SFIO wystarczy 100 zł i posiadanie bezpłatnego Otwartego Konta Oszczędnościowego lub rachunku osobistego w ING Banku Śląskim. Dostęp do naszej inwestycji uzyskamy przez bankowość internetową banku. Bank nie pobiera opłaty dystrybucyjnej przy wpłatach na konto funduszowe - wszystkie wpłacone środki są w całości przeznaczone na inwestycje.

Co ważne, ING Konto Funduszowe SFIO nie jest objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To produkt inwestycyjny obarczony ryzykiem - oszczędności zamienianie są na jednostki funduszy inwestycyjnych o zmiennej wycenie.

ING Bank Śląski nie jest jedynym bankiem, który wprowadził do swojej oferty tzw. fundusze funduszy umożliwiające zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych osobom, nie mającym czasu na śledzenie notowań, chcącym inwestować na rynku kapitałowym. Wcześniej zrobiły to między innymi BGŻOptima i Deutsche Bank Polska. BGŻOptima, w ramach BGŻ SFIO fundusz funduszy oferuje cztery strategie inwestycyjne: BGŻOptima Konserwatywny, BGŻOptima Stabilny, BGŻOptima Zrównoważony i BGŻOptima Dynamiczny. Deutsche Bank Polska z kolei oferuje strategię "najlepszych zarządzających" w ramach DB Funds FIO, gdzie można wybrać spośród trzech subfunduszy: DB Funds Dynamicznego, DB Funds Globalnego Zrównoważonego i DB Fund Instrumentów Dłużnych.

Trzy pytania do…

O udzielenie odpowiedzi na trzy krótkie pytania dotyczące ING Konta Funduszowego SFIO poprosiliśmy Daniela Szewieczka, Dyrektora Departamentu Środków Powierzonych w ING Banku Śląskim

TotalMoney.pl: Czym się różni ING Konto Funduszowe od dotychczasowych sposobów lokowania oszczędności w fundusze inwestycyjne?

Daniel Szewieczek: Konto Funduszowe powstało z myślą o tych, którzy uważają, że nie mają odpowiedniej wiedzy, aby inwestować i nie mają czasu, żeby śledzić sytuację rynkową i ofertę funduszy inwestycyjnych różnych TFI. Takim klientom oferujemy prosty produkt, który ze względu na swoja konstrukcję korzysta z szerokiej oferty różnorodnych funduszy inwestycyjnych, ale klienci nie muszą się szczegółowo zastanawiać, co z tego wybrać dla siebie.

Jakie są najważniejsze korzyści dla klienta?

Konstrukcja ING Konta Funduszowego jako "funduszu funduszy" powoduje, że:
" klient wybierając jeden pakiet inwestuje w kilka różnych funduszy inwestycyjnych, czyli nie musi samodzielnie wybierać spośród szerokiej oferty funduszy danej kategorii oferowanych przez różne TFI;
" klient otrzymuje mniej ryzykowny produkt - kupno pakietu pozwala na dywersyfikację pomiędzy różnymi funduszami co ogranicza ryzyko związane z inwestycją całości środków w pojedynczy fundusz;
" specjaliści na bieżąco monitorują sytuację rynkową oraz fundusze, które znajdują się w pakietach i w razie potrzeby dokonują zmiany składu pakietu.
Klient uzyskuje dostęp do funduszy inwestujących za granicą - co znacznie poszerza i uatrakcyjnia ofertę. Rozwiązanie takie było dostępne zazwyczaj tylko dla klientów zamożnych, w teraz oferujemy je wszystkim.Proponujemy klientom systematyczne inwestowanie, a także regularne odkładanie na koncie funduszowym niewielkich kwot ale w perspektywie kilku lat, powoduje to, że klient minimalizuje ryzyko inwestycji "na górce" i późniejszych strat.

Porównaj online ponad 30 kont oszczędnościowych.

Na jakich zasadach tworzone są trzy główne profile Konta Funduszowego i co wchodzi w ich skład?

Każdy Pakiet to fundusz inwestujący w fundusze o różnych strategiach inwestycyjnych. Pakiety różnią się między sobą zaangażowaniem w fundusze akcyjne, a więc różnym poziomem ryzyka.
" Pakiet Ostrożny inwestuje 100% w fundusze pieniężne i obligacji
" Pakiet Umiarkowany inwestuje w fundusze pieniężne i obligacji (70%) oraz Fundusze akcji (30%)
" Pakiet Dynamiczny inwestuje w fundusze pieniężne i obligacji (35%) oraz Fundusze akcji (65%)
Do zarządzającego należy dobór funduszy (wybór najlepszych funduszy pod względem wyniku inwestycyjnego i jakości zarządzania) oraz zarządzanie składem pakietów (decyzja jaką cześć portfela zainwestować w akcje i obligacje w zależności od sytuacji rynkowej), a następnie bieżące monitorowanie wyników funduszy i aktualizacja informacji o funduszach.Bardzo dziękuję.