Podczas posiedzenia Senatu zajęto się nowelizacją Kodeksu pracy dotyczącej ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi. Nowela ta rozszerza ich wykaz o substancje szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi m.in. o toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego i o niektóre metale. Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 23 maja 2024 r. Senatorowie we wtorek nie zgłosili poprawek do nowelizacji. Wcześniej, w poniedziałek senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem noweli bez poprawek. Głosowanie nad nowelizacją zaplanowano pod koniec posiedzenia.

Reklama

Nowy obowiązek pracodawcy

Wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski wskazał, że ochrona przed substancjami reprotoksycznymi będzie polegała na nałożeniu na pracodawców obowiązku zastępowania substancji reprotoksycznych innymi substancjami, które są mniej szkodliwe dla zdrowia pracowników. Dodał, że jeśli nie będzie to możliwe, pracodawca będzie zobowiązany, żeby zastosować inne środki ograniczające stopień narażenia pracownika na działanie substancji reprotoksycznych. Zaznaczył, że pracownicy uzyskają prawo dostępu do informacji o narażeniu na substancje reprotoksyczne oraz prawo do odpowiednich środków prewencji, w tym środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Gajewski podkreślił, że resort liczy na to, że pracownicy pracujący obecnie w kontakcie z substancjami reprotoksycznymi, przestaną mieć kontakt z tymi substancjami. "W ten sposób będziemy chronić zdrowie reprodukcyjne pracowników" - dodał. Przypomniał, że wśród praw pracowniczych, które ujęte są w Konstytucji, jest także prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Reklama

Dyrektywa PE

Nowelizacja Kodeksu pracy wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.