Likwidacja CBA od 1 stycznia 2025 r. nie jest pewna, gdyż weto może podnieść prezydent Andrzej Duda.

Zamiast CBA Centralne Biuro Zwalczania Korupcji

Projekt zmian w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w związku z likwidacją Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zakłada wyodrębnienie w ramach tej formacji specjalistycznej jednostki organizacyjnej – Centralnego Biura Zwalczania Korupcji („CBZK”) – odpowiedzialnej za realizację na obszarze całego kraju zadań w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstw pozostających w związku z korupcją oraz zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw (art. 5da pkt 1).

Dotychczas w strukturze Policji, w ramach Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej funkcjonował Wydział do walki z Korupcją, do którego zadań należało głównie prowadzenie czynności o charakterze analityczno-nadzorczym, w tym identyfikowanie, analizowanie i prognozowanie obszarów związanych z korupcją, opracowywanie i wdrażanie kierunków oraz sposobów skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i ujawniania przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz inspirowanie, koordynowanie, nadzorowanie i wspieranie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych dotyczących zwalczania
przestępczości korupcyjnej przez jednostki organizacyjne Policji. Ponadto postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa korupcyjne były prowadzone m.in. w wydziałach do walki z korupcją Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji.

Reklama

Co funkcjonariuszami po likwidacji CBA?

Pracownicy CBA, którzy w dniu poprzedzającym likwidację CBA będą w nim zatrudnieni, z dniem 1 stycznia 2025 roku stają się pracownikami Policji (art. 172 ust. 1 projektu ustawy). Komendant Główny Policji w terminie do 31 stycznia 2025 r., pisemnie przedstawia pracownikowi propozycję zatrudnienia w CBZK, Komendzie Głównej Policji lub komendzie wojewódzkiej Policji, w tym warunki wynagrodzenia, z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Chodzi o zaproponowanie możliwie najbardziej korzystnych warunków pracy i płacy pracownikom zlikwidowanego CBA. Projektodawca zakłada również możliwość doręczenia informacji o zmianie warunków zatrudnienia, również na adres zamieszkania, gdy doręczenie w miejscu pracy jest niemożliwe

Reklama

Gdzie przeniesieni zostaną funkcjonariusze CBA?

Projektowana ustawa wprowadza szczególną regulacje dotyczącą przeniesienia funkcjonariuszy CBA do Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej, określając szczególny tryb, warunki oraz okres przeniesienia funkcjonariuszy do ww. jednostek organizacyjnych.

Dzięki procedurom wprowadzonym na mocy tej ustawy, funkcjonariusze pełniący do dnia 31 grudnia 2024 r. służbę w CBA z dniem 1 stycznia 2025 r. stają się odpowiednio funkcjonariuszami Policji lub Służby Celno-Skarbowej w zależności od jednostki organizacyjnej CBA, w której byli zatrudnieni. Funkcjonariusze zatrudnieni w Departamencie Kontroli CBA zostają przeniesieni do Służby Celno-Skarbowej, natomiast funkcjonariusze pozostałych jednostkach organizacyjnych CBA, zostają przeniesieni do Policji.

Funkcjonariusze przeniesieni do Policji oraz Służby Celno-Skarbowej zachowują ciągłość służby, z utrzymaniem dotychczasowych warunków służby na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, do czasu zmiany tych warunków związanych z mianowaniem na nowe stanowisko służbowe. Procedura ta ma na celu zapewnienie wszystkim funkcjonariuszom ciągłości służby oraz możliwość kontynuowania obecnie realizowanych zadań.

Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby na podstawie ww. warunków okres służby w CBA oraz okres służby odpowiednio w Służbie Celno-Skarbowej lub Policji wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających z prawa pracy.

Nagroda roczna za rok 2024 nabyta przez funkcjonariuszy CBA, którzy z dniem 1 stycznia 2025 roku stali się funkcjonariuszami Policji oraz Służby Celno-Skarbowej wypłacana jest odpowiednio przez Służbę Celno-Skarbową albo Policję, w trybie i na zasadach przewidzianych ustawą o CBA.

Jakie stopnie otrzymają funkcjonariusze CBA w Policji?

Funkcjonariusza, który przyjął nowe stanowisko wraz z nowymi warunkami służby w Policji, mianuje się na stopień:

1) posterunkowego Policji – w przypadku legitymowania się okresem pełnienia służby w CBA krótszym niż 3 lata;

2) sierżanta sztabowego Policji – w przypadku legitymowania się okresem pełnienia służby w CBA dłuższym niż 3 lata oraz wykształceniem średnim lub średnim branżowym lub

3) aspiranta sztabowego Policji – w przypadku legitymowania się okresem pełnienia służby w CBA dłuższym niż 3 lata oraz wykształceniem wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przeniesienie do służby w Policji funkcjonariusza CBA, który nie posiada stopnia wojskowego albo stopnia z innej służby, wiąże się z koniecznością mianowania go na stopień posterunkowego Policji.

Pamiętajmy, że funkcjonariusze CBA nie posiadają stopni służbowych, w związku z czym nie można ustalić ich równorzędności w stosunku do stopni policyjnych. Rząd proponuje rozwiązanie umożliwiające mianowanie funkcjonariuszy CBA na stopnie policyjne, w zależności od posiadanego wykształcenia oraz stażu służby w CBA.