Kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika?

Kodeks pracy zapobiega przypadkom zwolnienia pracownika nieobecnego w miejscu pracy. Zgodnie z art. 41 pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę przełożonemu przebywającemu na urlopie lub zwolnieniu chorobowym. Przepisy zastrzegają również, iż ochronie przed zwolnieniem podlega także pracownik, który:

Reklama
 • pojawił się w firmie, by wręczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie,
 • przebywa w zakładzie mimo potwierdzonej choroby, gdyż nie może opuścić stanowiska pracy (np. nie zdołał zorganizować zastępstwa).

POSŁUCHAJ PORADY: Zatrudnienie zastępstwa dla pracownika na zwolnieniu lekarskim

Trwa ładowanie wpisu

Zatrudniający nie ma prawa wykorzystać powyższych okoliczności w celu wypowiedzenia umowy podwładnemu. Nie ma też prawa wypowiedzieć umowy o pracę w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Kiedy zwolnienie nieobecnego pracownika jest możliwe?

Zgodnie z w art. 53 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 •  dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Warto przy tym zaznaczyć, iż pracodawca, który zwolni pracownika na podstawie art.53 ma obowiązek ponownego zatrudnienia go, jeżeli ten zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyn rozwiązania umowy w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy (§ 5).

Czy nieobecny pracownik może wypowiedzieć umowę?

Art.41 Kodeksu pracy, zabraniający zwolnienia nieobecnego pracownika, odnosi się wyłącznie do pracodawcy. W praktyce oznacza to, że podwładny może wypowiedzieć umowę nawet podczas urlopu czy zwolnienia chorobowego.

Warto przy tym pamiętać, że pracownik, który złożył wypowiedzenie w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim lub urlopie podlega takim samym prawom, jak pracownik będący w pracy. Jego okres wypowiedzenia wynosi więc odpowiednio:

 • 2 tygodnie, jeżeli był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 •  1 miesiąc, jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 •  3 miesiące, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata,

a w przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 •  2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.