Jakie obowiązki pełni dyrektor szkoły?

Reklama

Dyrektor pełni rolę przełożonego personelu szkoły oraz przewodniczącego rady pedagogicznej. Sprawuje też opiekę nad uczniami, dbając o dobry poziom dydaktyczny i wychowawczy placówki. Ponadto:

  • jest reprezentantem szkoły na zewnątrz;
  • odpowiada za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły;
  • dba o zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków do samodzielnej pracy;
  • zapewnia nauczycielom możliwość rozwijania kompetencji zawodowych;
  • odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły w czasie trwania zajęć.

Ile zarabia dyrektor szkoły?

Z badania przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl wynika, iż średnie wynagrodzenie na tym stanowisku (mediana) wynosi i 5 539 PLN brutto. Co drugi dyrektor szkoły otrzymuje pensję od 4 506 PLN do 6 704 PLN.

Z odpowiedzi uczestników ankiety wynika, że część dyrektorów może liczyć na dodatkowe profity w postaci służbowego komputera ( 30 proc. ankietowanych), telefon komórkowy (29 proc. ankietowanych) czy środki finansowe na dalsze kształcenie (28 proc. ankietowanych).

Jakie kryteria musi spełniać kandydat na dyrektora?

Kandydat na potencjalnego dyrektora szkoły musi spełniać określone wymagania - m.in. posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Nauczyciel, by awansować na stanowisko "kierownika" szkoły, musi:

  • mieć ukończone studia magisterskie i posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje pozwalające zajmować stanowisko nauczyciela w danej placówce;
  • mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny dotyczący zarządzania oświatą;
Reklama
  • posiadać co najmniej pięcioletni staż zawodowy na stanowisku nauczyciela;
  • spełniać kryteria zdrowotne - posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią i niekaralnością.