Przepisy wykluczają wspólne rozliczenie z dzieckiem, jeśli do podatnika ma zastosowanie m.in. art. 30c ustawy o PIT, tj. 19-proc. podatek od działalności gospodarczej. Według fiskusa nie ma znaczenia w tym przypadku, czy firma została zawieszona.
Reklama
Takie stanowisko zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 3 listopada 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 772/14). Prawdopodobnie to pierwsze orzeczenie w tej sprawie. WSA wbrew przyjętej linii interpretacyjnej organów podatkowych uznał, że osoba samotnie wychowująca dziecko, która zawiesiła działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej 19 proc. i nie osiągnęła z tej działalności w roku podatkowym żadnego dochodu, może skorzystać ze wspólnego rozliczenia PIT.
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów oświadczyło, że taki wniosek z wyroku jest nieuzasadniony. Według resortu sąd nie rozstrzygnął kwestii, czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o interpretację podatnik ma prawo skorzystać z możliwości obliczenia podatku w preferencyjny sposób. WSA miał nie stwierdzić również, że stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej jest nieprawidłowe.
Ministerstwo przekonuje, że z uzasadnienia wyroku wynika, iż w ocenie sądu stanowisko organu upoważnionego nie zostało dostatecznie uzasadnione. Natomiast sąd, uchylając interpretację indywidualną, uznał, że nie jest uprawniony do ewentualnego uzupełnienia argumentacji organu interpretującego, a jedynie do jej oceny.
Dlatego według resortu finansów organ, który wydał interpretację uchyloną wyrokiem łódzkiego sądu, przy wydawaniu nowej musi tylko uzupełnić argumentację i rozszerzyć uzasadnienie swojego stanowiska. Nie jest natomiast obowiązany do jego zmiany.
Reklama
Tymczasem w uzasadnieniu sąd wytłumaczył, że nieprawidłowa jest taka wykładnia, według której stwierdzenie, że przepisy dotyczące podatku liniowego „mają zastosowanie” do danego przypadku (co wyklucza preferencję), jest tożsame z samym wyborem sposobu opodatkowania, jeżeli nie można wykazać, że istniała możliwość ich zastosowania wobec podatnika, który zawiesił prowadzenie działalności. Jednocześnie WSA wskazał, że w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności i osiągać bieżących przychodów. Analogiczny problem dotyczy wspólnie się rozliczających małżonków.
– Ministerstwo Finansów po raz kolejny prezentuje profiskalne podejście, nie dostrzegając celu, jaki realizuje wspólne rozliczanie z małżonkiem czy dzieckiem – zauważa Jarosław Wejman, doradca podatkowy w spółce JRD Rentflejsz i Wspólnicy.
Dodaje, że resort podtrzymuje negatywne stanowisko, mimo że WSA wyraźnie wskazał, iż wobec braku jakichkolwiek przychodów z działalności gospodarczej w roku podatkowym spowodowanych zawieszeniem działalności nie powinno się wyłączać stosowania przepisów o wspólnym rozliczeniu.
– Jesteśmy w okresie składania zeznań podatkowych i podatnicy powinni mieć pewność co do przysługujących im uprawnień w zakresie wspólnego rozliczania – podkreśla rozmówca.
Przypomina też, że aby skorzystać z preferencji, wniosek o wspólne rozliczenie składany na zeznaniu musi być przekazany do urzędu skarbowego do 30 kwietnia. Po tej dacie podatnicy bezpowrotnie tracą taką możliwość.