Ulga internetowa obowiązuje od 1 stycznia 2005 r., przy czym przez znaczny okres dotychczasowego obowiązywania zasady jej stosowania budziły wiele wątpliwości. Wynikały one z rygorystycznych warunków odliczenia. Ulga ograniczona była wyłącznie do wydatków związanych z użytkowaniem internetu w miejscu zamieszkania, a jedynym dowodem poniesienia kosztu mogła być faktura. Jednak wraz z rozwojem dostępu do sieci, m.in. pojawieniem się poza stacjonarnym łączem internetu mobilnego, czy coraz powszechniejszym stosowaniem przez operatorów elektronicznego potwierdzania poniesienia wydatku (w praktyce często były to dokumenty niespełniające wymogów faktury elektronicznej), niezmieniane przepisy o uldze internetowej coraz bardziej nie przystawały do rzeczywistości.

Reklama

Przepisy zostały w końcu zmienione nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada 2010 r. Ponieważ jednak regulacje tej ustawy miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2011 r., z nowych zasad odliczenia ulgi internetowej podatnicy skorzystają po raz pierwszy przy okazji najbliższych rozliczeń z fiskusem, tj. w zeznaniach za 2011 r. składanych do końca kwietnia 2012 roku. [Przykład 1]Nowe zasady obowiązują od 2011 r.

Zgodnie z obowiązującym art. 26 ust. 1 pkt 26a ustawy o PIT podatnik może pomniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki ponoszone z tytułu użytkowania internetu, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. Natomiast z art. 26 ust. 7 wynika, że wysokość wydatków na ten cel ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności:

● dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),

● dane identyfikujące sprzedającego usługę,

● rodzaj usługi oraz

● kwotę zapłaty.

Oznacza to, że aby skorzystać z ulgi internetowej, należy spełnić dwa podstawowe wymogi – ponieść koszty użytkowania internetu oraz posiadać dowód ich poniesienia na wypadek kontroli fiskusa. Zgodnie bowiem z art. 275 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym czasie, wymaga przepis prawa. [Przykład 2]Wydatki na sieć muszą być poniesione

Aby odliczyć ulgę internetową w rozliczeniu podatkowym za 2011 r., podatnik musiał faktycznie ponieść wydatki na użytkowanie internetu. Nie ma przy tym znaczenia, gdzie podatnik z internetu korzystał.

Nowe przepisy wyeliminowały powiązanie ulgi z miejscem zamieszkania, co w praktyce często było kłopotliwe, a nawet dyskryminujące podatników nabywających te same usługi, tylko świadczone w innej formie (internet mobilny, stacjonarny). W rezultacie obecnie można odliczać zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu np. w domu poprzez stałe łącze czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym czy w kawiarence internetowej. [Przykład 3]

Podatnicy, którzy w rocznym rozliczeniu PIT będą korzystali z ulgi internetowej, muszą pamiętać o tym, że kwota odliczenia ulgi – tak jak w latach poprzednich – nie może przekroczyć 760 zł. W praktyce oznacza to, że jeżeli wydatki na sieć były niższe bądź wyższe, podatnik będzie mógł odliczyć odpowiednio: kwotę wydatków faktycznie poniesionych albo kwotę nieprzekraczającą górnej wysokości limitu, tj. 760 zł. [Przykład 4]Ulga podatkowa jest limitowana

Trzeba przy tym podkreślić, że aktualne także w obowiązującym stanie prawnym jest stanowisko resortu finansów oraz organów podatkowych, że prawo do odliczenia kwoty w ramach odrębnego limitu mają małżonkowie czy też inne osoby wspólnie zamieszkujące, jeżeli razem też podnoszą wydatki na internet. Istotne jest jednak, że tak jak to było do tej pory – osoby takie muszą być w stanie potwierdzić, że wspólnie ponosili ciężar ekonomiczny tego wydatku. Musi to wynikać z dokumentów określających poniesienie kosztów i wystawionych na imię i nazwisko osób je ponoszących.

W dalszym ciągu trzeba też pamiętać, że kwota odliczana od dochodu w ramach ulgi internetowej dotyczy tylko wydatków związanych z użytkowaniem sieci, bez względu na to, czy podatnik korzysta z internetu przez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym. Dlatego jeśli dostęp do internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telefonu czy telewizji kablowej, to z dokumentu, na podstawie którego podatnik korzysta z ulgi, wynikać powinna kwota wydatków za użytkowanie internetu.

Ulga internetowa tak jak w latach poprzednich nie obejmuje wydatków na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną internetu.Dokumentowanie poniesionych kosztów

Obowiązujące przepisy nie wymagają, aby wydatek potwierdzony był fakturą w rozumieniu ustawy o VAT. W praktyce zatem faktura to jeden ze sposobów dokumentowania takich wydatków, ale niejedyny. Organ podatkowy w przypadku ewentualnej kontroli musi zaakceptować każdy okazany mu dokument, z którego będą wynikały: dane sprzedawcy i kupującego, to że zakupiona usługa jest usługą dostępu do internetu oraz kwoty poniesionych wydatków. Takie wymogi spełni np. wydruk potwierdzeń przelewów dokonanych przez internet, dowody dokonania wpłat gotówkowych, np. na poczcie, czy też zbiorcza informacja od operatora wystawiona na imię i nazwisko użytkownika internetu potwierdzająca, że w 2011 roku poniósł on wydatki w określonej wysokości. Pomocne będą także wydruki faktur i rachunków ze stron internetowych lub z e-maila.

Reklama

Podatnicy posiadający rachunki z kafejek internetowych również takie wydatki będą mogli uwzględnić w rocznym PIT w ramach ulgi. Trzeba jednak w takim wypadku pamiętać, aby poprosić właściciela kawiarenki o wystawienie rachunku imiennego.Wypełnienie zeznania i załączników

Ulgę internetową można odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, czyli przeznaczonym do rozliczenia dochodów na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej ze stawkami 18 proc. i 32 proc. Prawo do ulgi mieli także przedsiębiorcy rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na PIT-28 składanym do końca stycznia. Ulgę odlicza się od dochodu (u ryczałtowców – od przychodu).

W przypadku wykorzystania ulgi należy pamiętać o złożeniu wraz z zeznaniem podatkowym załącznika PIT/O. Jest to informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku. Informacje o uldze internetowej należy podać w części B, poz. 19 (podatnik) i poz. 20 (małżonek podatnika).

Warunki odliczenia

Skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia łączne spełnienie następujących warunków:

● podatnik musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania internetu,

● poniesiony wydatek musi być udokumentowany dowolnym dowodem, np. rachunkiem, dowodem wpłaty,

● wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.

Ważne

Ulga internetowa, według zapowiedzi w expose premiera wygłoszonego 18 listopada 2011 r., ma zostać zlikwidowana, począwszy od rozliczeń podatkowych za 2013 rok

PIT 2011 - 78 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

PRZYKŁADY

1 Ulga internetowa może przysługiwać także osobie prowadzącej firmę

Podatnik od 2011 r. prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach. Czy składając zeznanie PIT-36, będzie mógł skorzystać z odliczenia ulgi internetowej?

Z ulgi na internet mogą korzystać także osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach. Odliczyć ją także można od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym. Od dochodu odliczyć można wydatki za użytkowanie internetu, o ile podatnik nie zaliczył ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym lub nie odliczył ich od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie albo nie otrzymał w jakiejkolwiek formie ich zwrotu. Jeśli osoba prowadząca działalność korzysta z internetu wyłącznie w celach prywatnych, to wydatków na sieć nie może zaliczać do kosztów. W takim wypadku podatnikowi pozostaje odliczenie wydatków z tytułu ulgi internetowej i w ramach limitu 760 zł.

2 Faktury nie muszą być wysyłane na adres miejsca korzystania z internetu

Podatnik dostawał faktury za internet na adres korespondencyjny, przy czym korzystał z sieci w miejscu swojego faktycznego zamieszkania. Czy w takim przypadku będzie miał prawo odliczyć w PIT za 2011 r. ulgę internetową?

Tak, po zmianie przepisów podatnicy nie powinni już mieć żadnych wątpliwości, że mogą odliczać ulgę, także wtedy, gdy otrzymywali faktury za internet na inny adres niż adres miejsca zamieszkania. Faktura potwierdza rodzaj zakupionej usługi, a także dane usługodawcy i usługobiorcy. Są to wystarczające informacje do tego, aby potwierdzić prawo do ulgi. Miejsce, w którym podatnik korzystał z internetu, nie ma żadnego znaczenia.

3 Można odliczać wydatki także na internet w telefonie komórkowym

Podatnik korzysta z internetu w telefonie komórkowym. Koszt takiej dodatkowej usługi to 20 zł miesięcznie. Ponosi również koszt internetu stacjonarnego w wysokości ok. 50 zł miesięcznie. Czy oba rodzaje wydatków odliczyć w PIT?

Podatnik będzie miał taką możliwość. Zarówno wydatki z tytułu użytkowania internetu w telefonie komórkowym, jak i tego, z którego podatnik korzysta na domowym komputerze, objęte są ulgą internetową. Podatnik na sieć wydał 850 zł, ale odliczy tylko 760 zł.

4 Najemca nie zawsze będzie mógł skorzystać z odliczenia w zeznaniu

Podatnik wynajmuje mieszkanie. Umowa z operatorem telewizji kablowej, w ramach której przewidziana jest też usługa dostępu do internetu, zawarta jest na nazwisko wynajmującego. Najemca ponosi jednak faktyczne koszty tych usług, uiszczając odpowiednie kwoty do rąk wynajmującego, który następnie reguluje rachunki. Czy w takiej sytuacji prawo do odliczenia przysługuje najemcy?

Niestety w takiej sytuacji nie będą spełnione warunki do odliczenia ulgi internetowej przez najemcę. Wprawdzie ponosi on faktyczny koszt użytkowania internetu, jednak nie będzie w stanie udokumentować takich wydatków, gdyż rachunki wystawiane przez operatora opłaca właściciel mieszkania. W praktyce oznacza to, że mimo iż najemca używa internetu i ponosi ciężar ekonomiczny z tym związany, to prawo do ulgi internetowej przysługuje wynajmującemu. To on spełnia bowiem wszystkie formalne wymogi do odliczenia ulgi. Wzajemne rozliczenia podatników z punktu widzenia fiskusa są w tym przypadku bez znaczenia.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).