Podatnicy, którzy nie płacą w terminie podatków muszą pamiętać, że ich dług wobec fiskusa będzie jeszcze większy. Od wczoraj obowiązuje nowa stawka odsetek od zaległości podatkowych. Wzrosła o 0,5 pkt proc., do 13,5%. Od początku roku oprocentowanie zaległości podatkowych wzrosło już o 1,5 pkt. proc. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę wynosi tyle, ile suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, nie mniej jednak niż 8%. Z uwagi na to, że stopa kredytu lombardowego ulega zmianom, w konsekwencji ma wpływ na wielkość stopy odsetek od zaległości podatkowych.

Reklama

Do wczoraj stopa lombardowa wynosiła 5,50%, co po przeliczeniu według wzoru wynikającego z ordynacji podatkowej, dawało stopę odsetek od zaległości podatkowych równą 13%. Zgodnie z ostatnią decyzją RPP, stopa lombardowa wzrosła do 5,75% z 5,5%. W wyniku tej podwyżki nastąpiła także zmiana stopy odsetek od zaległości podatkowych. Obecnie wynosi ona 13,5%.

Od początku tego roku RPP podniosła już stopę lombardową trzykrotnie, w sumie o 0,75 pkt. proc. W efekcie stopa odsetek od zaległości podatkowych wzrosła aż o 1,5 pkt. proc. W niektórych sytuacjach stopa odsetek za zwłokę może być obniżona. Dzieje się tak w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki. Jeśli podatnik ureguluje zaległości w ciągu 7 dni, ma prawo do zastosowania obniżonej stawki. Wynosi ona 75% stawki podstawowej, czyli obecnie 10,13%.

Podatnik sam oblicza odsetki
Odsetki za zwłokę podatnik sam oblicza i reguluje bez wezwania urzędu skarbowego według wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005r.
Kz × L × O
------------ = On = Opz
365
- Kz - kwota zaległości,
- L - liczba dni zwłoki,
- O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
- 365 - liczba dni w roku,
- On - kwota odsetek,
- Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę, podatnik zobowiązany jest naliczać odsetki odrębnie za każdy z tych okresów. Przykładowo, jeśli nie zapłacił zobowiązania VAT, które powinno zostać uregulowane do 25 kwietnia, zobowiązany będzie do naliczania odsetek za okres od 26 kwietnia do 11 maja w wysokości 13% w skali roku, natomiast od 12 maja będzie trzeba naliczać odsetki według stopy 13,5%.

Wyliczone przez podatnika odsetki należy zaokrąglić. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Odsetki należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.