Popełniłeś błąd w rocznym zeznaniu podatkowym? Powinieneś je poprawić. Jeśli z powodu błędu masz zapłacić wyższy podatek, zrób to samodzielnie. Jeśli zgodzisz się na korektę dokonaną przez urząd skarbowy stracisz szansę na niższe odsetki. Zapomniałeś rozliczyć się wspólnie z małżonkiem albo jako rodzic samotnie wychowujący dziecko? Korekta po 2 maja nie naprawi tego błędu.

Reklama

Złożenie zeznania w terminie wcale nie musi oznaczać, że sporządzone zostało bezbłędnie. Może się okazać, że podatnik popełnił błędy. Przykładowo, nie uwzględnił niektórych dochodów, albo zapomniał, że ma do odliczenia jakąś ulgę. Aby naprawić błędy należy złożyć w urzędzie skarbowym korektę zeznania. Podatnik powinien skorygować zeznanie zarówno wtedy, gdy pomylił się na swoją korzyść, jak i wtedy, gdy zrobił to na korzyść organu podatkowego.

Złożenie korekty polega na ponownym złożeniu właściwego formularza z poprawionymi danymi. Trzeba jednak pamiętać o zaznaczeniu na formularzu odpowiedniej rubryki wskazującej na to, że jest to korekta, a nie pierwotne zeznanie. Przykładowo na formularzu PIT-37 należy w pozycji 10 zaznaczyć pole nr 2 „korekta zeznania”. Formularz, na jakim składana jest korekta, musi być z tego samego roku co oryginał zeznania. Przykładowo korekta zeznania za 2008 rok musi zostać sporządzona na formularzach obowiązujących w 2008 r.

Do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. W uzasadnieniu należy opisać błąd, jaki popełnił podatnik składając pierwotne zeznanie oraz działania, jakie podjął w celu usunięcia błędu. Przyczyną korekty może być np. nieuwzględnienie jakiś dochodów, błędy rachunkowe, nieodliczenie ulgi itp.

Trzeba pamiętać, że nie w każdym przypadku podatnik, który złożył błędne zeznanie roczne, będzie mógł dokonać korekty. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą). Uprawnienie to będzie przysługiwało ponownie po zakończeniu kontroli podatkowej, czy też postępowania podatkowego.

Jeżeli jednak podatnik złoży korektę w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, trzeba pamiętać, że nie wywoła ona skutków prawnych. Korekta jest natomiast dopuszczalna w zakresie, w którym kontrola nie jest prowadzona. Przykładowo, jeśli u podatnika prowadzona jest kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego nic nie stoi na przeszkodzie aby podatnik złożył korektę np. deklaracji VAT-7.

Korekta deklaracji podatkowej nie jest także możliwa w sytuacji, gdy podatnik chce skorzystać z preferencji polegającej na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub na opodatkowaniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko i złoży zeznanie lub korektę po terminie. W takiej sytuacji podatnik straci możliwość korzystania z preferencji podatkowych. Takiego sposobu opodatkowania należy bowiem dokonać w złożonej deklaracji tylko do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w tym roku do 2 maja).

Nie ma więc możliwości złożenia korekty w sytuacji, gdy podatnik złożył zeznanie pierwotne, w którym rozliczył podatek oddzielnie i następnie chce złożyć po terminie korektę, która polegać będzie na wyliczeniu podatku na zasadach preferencyjnych. Trzeba pamiętać, że korekta taka nie wywoła skutków prawnych tylko w zakresie wnioskowania o preferencyjne opodatkowanie. Inne błędy, np. rachunkowe można korygować w takiej deklaracji.

Korektę składać można aż do chwili zakończenia okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem roczne zeznanie podatku dochodowego za 2010r. można korygować tylko do końca 2016r.

W przypadku podatników, którzy wnioskują o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego termin złożenia korekty jest bardzo krótki. Nowelizacja art. 45 c ustawy o PIT skróciła termin złożenia korekty takiego zeznania z dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania, (czyli w tym roku od 2 maja), do jednego miesiąca.

Poprawianie błędu w zeznaniu podatkowym może wiązać się z tym, że podatek wyliczony przez podatnika w wyniku korekty ulegnie zwiększeniu. Wtedy trzeba liczyć się z tym, że nie tylko różnica w podatku podlega wpłacie do urzędu skarbowego, ale także odsetki. Aktualnie wynoszą one 13% w skali roku. Nie ma jednak obowiązku zapłaty odsetek, których wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez pocztę za nadanie listu poleconego, czyli 6,60 zł.

Ponadto w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki oraz w momencie zapłacenia całości zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, podatnik ma prawo zastosowania obniżonej w wysokości 75% omawianej już stawki odsetek za zwłokę. Stawka ta wynosi 9,75%.

Skorygować zeznanie może również urząd skarbowyKorekta nie zawsze musi być dokonywana przez podatnika. W niektórych sytuacjach to urząd skarbowy może dokonać korekty złożonego przez podatnika zeznania podatkowego samodzielnie. Taką możliwość przewiduje art. 274 Ordynacji Podatkowej. Korekta dokonana przez urząd skarbowy jest możliwa tylko wtedy, gdy:• deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, • zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł.

Po skorygowaniu deklaracji urząd skarbowy doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji, zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian. W przypadku korekty dokonywanej przez urząd skarbowy nie ma zastosowania obniżona stawka odsetek za zwłokę. Jeśli więc z korekty tej wynika dopłata podatku, podatnik wraz z zobowiązaniem głównym musi uregulować pełną wysokość odsetek (13 %).

Podatnik może jednak nie zgodzić się na taką korektę. Służyć temu ma wniesienie sprzeciwu do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Wtedy podatnik powinien sam dokonać korekty. Jeżeli jednak podatnik nie wniesie sprzeciwu korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.