Ok. 1,6 tys. organizacji charytatywnych nie znajdzie się w wykazie fundacji uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku - poinformowało PAP Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Organizacje te nie dostarczyły do 15 grudnia 2010 r. sprawozdań finansowych.

Reklama

"Według stanu na dzień 7 stycznia br. w wykazie nie znajdzie się 1576 organizacji, z powodu niedostarczenia sprawozdań. Pozostałe spośród 2441, pierwotnie będących poza wykazem, znajdą się na liście ostatecznej" - poinformował resort pracy. Zaznaczono, że w dalszym ciągu trwa analiza złożonych odwołań dotyczących wykazu.

Organizacje charytatywne muszą przekazać ministrowi pracy sprawozdania finansowe i merytoryczne od 2004 r. W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 22 stycznia 2010 r., w tym roku po raz pierwszy niezłożenie sprawozdania wiąże się z nieumieszczeniem organizacji pożytku publicznego na wykazie uprawnionych od uzyskania 1 proc. podatku.

"Zważywszy na fakt, że powiązanie wypełniania obowiązku sprawozdawczego z możliwością uzyskania 1 proc. podatku obowiązuje od 1 września 2010 r., Ministerstwo w roku bieżącym, w drodze wyjątku, zamieści w wykazie (...) te organizacje, które złożyły sprawozdania nie później niż do dnia 15 grudnia 2010 r." - wyjaśnia MPiPS. Zaznaczono, że 15 grudnia to data, kiedy wykaz ma być gotowy.

"Tym samym w wykazie nie znajdą się organizacje, które w ogóle nie złożyły sprawozdań ani ich nie opublikowały na stronie internetowej MPiPS" - dodano. W grudniu ub. r. resort pracy podał, że ok. jedna czwarta organizacji charytatywnych, czyli ok. 2,5 tys., nie otrzyma w przyszłym roku 1 proc. podatku.

"W wykazie nie znalazły się 2542 podmioty, które nie dochowały obowiązku sprawozdawczego lub znajdują się w stanie likwidacji bądź upadłości. Liczba ta stanowi ok. jedną czwartą wszystkich OPP" - informowano.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, że organizacja charytatywna, która chce skorzystać z 1 proc. podatku, musi przekazać ministrowi pracy sprawozdanie finansowe i merytoryczne. Ma na to 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto w tym samym terminie organizacja ma obowiązek zamieszczenia sprawozdań na stronie internetowej resortu pracy.