Jeżeli podatnik po rozliczeniu i złożeniu swojego PIT do urzędu zorientuje się, że popełnił błąd, powinien bezzwłocznie dokonać korekty zeznania. Chociaż termin składania zeznań podatkowych za 2009 rok jeszcze nie minął, warto przypomnieć, że podatnik ma prawo do poprawienia popełnionych błędów, co wynika bezpośrednio z przepisów Ordynacji podatkowej.

Reklama

Należy mieć na uwadze, że przepisy podatkowe nie przewidują terminu, który ogranicza możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego. Podatnik może zatem dokonać korekty PIT do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego za dany rok, tj. w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty tego podatku.

Co do zasady, jeśli fiskus już się rozliczył z podatnikiem, to kosztem korekty błędu na szkodę fiskusa oprócz ewentualnej dopłaty będą także odsetki. Nienależna nadpłata, która została zwrócona podatnikowi, jest traktowana jak zaległość podatkowa. Skutkuje to obowiązkiem jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Więcej informacji: Jak prawidłowo skorygować błędy popełnione w rocznym PIT za 2009

p