Decyzja RPP, która kończy dwudniowe posiedzenie Rady, była zgodna z prognozami ekonomistów.

Stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa nadal wynosi 6,25 proc., stopa depozytowa - 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli to nadal 5,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 5,85 proc.

Reklama

"Niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływ na inflację uzasadnia utrzymanie stóp procentowych bez zmian w grudniu" - podano w komunikacie po posiedzeniu. RPP oceniła, że obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. "Rada ocenia, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji" - czytamy w komunikacie.

Dalsze decyzje Rady - podano - "będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej".

W tym roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. Raz we wrześniu o 75 pkt. bazowych, a drugi raz - w październiku, o 25 pkt. bazowych. Łącznie stopy spadły o 1 pkt. proc.