Kiedy wypada Boże Narodzenie 2023?

W tym roku 25 i 26 grudnia przypadają na poniedziałek i wtorek. To doskonała wiadomość dla osób, które wykonują swoje obowiązki zawodowe od poniedziałku do piątku – będą oni mogli bowiem skorzystać z przedłużonego o dwa dni weekendu.

Przypadająca w niedzielę Wigilia również na być dniem wolnym od pracy. Początkowo miała być wówczas niedziela handlowa, jednak rząd przyjął projekt ustawy, który przenosi niedzielę handlową na 10 grudnia (w tym dniu sklepy mają być otwarte do godziny 14.00).

Reklama

W związku z tym wystarczy wziąć trzy dni urlopu, aby skorzystać z nawet 10 dni wolnych. Urlop od 27 do 29 grudnia może sprawić, że powrót do pracy nastąpi dopiero 2 stycznia.

Reklama

Kto może pracować w święta?

Nie dla wszystkich Boże Narodzenie to czas wolny od pracy. Według art. 151(10) ustawy – Kodeks pracy wykonywanie obowiązków zawodowych w niedzielę i święta jest dopuszczalne w następujących przypadkach:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • w ruchu ciągłym;
 • przy pracy zmianowej;
 • przy niezbędnych remontach;
 • w transporcie i w komunikacji;
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 • w rolnictwie i hodowli;
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: […] b) zakładach świadczących usługi dla ludności, c) gastronomii, d) zakładach hotelarskich, e) jednostkach gospodarki komunalnej, f) zakładach opieki zdrowotnej 5 i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
 • przy wykonywaniu prac: a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy, b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

Przy czym należy zaznaczyć, że za pracę w niedziele i święta uznaje się czas od godziny 6.00 danego dnia do 6.00 dnia następnego. Liczenie godzin może być również ustalone w odmienny sposób i zawarte w wewnętrznych aktach zakładowych.

Dni wolne od pracy w ciągu roku

Według ustawy o dniach wolnych od pracy wolne są niedziele oraz następujące dni:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • Boże Ciało,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Święto Niepodległości
 • 25 i 26 grudnia – pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

Warto wziąć je pod uwagę przy ustalaniu urlopu na dany rok.