Czym jest zaległy urlop wypoczynkowy?

Kodeks pracy narzuca termin ostatecznego wykorzystania zaległego urlopu. Urlop wypoczynkowy, który nie zostanie wykorzystany w danym roku kalendarzowym, przechodzi na rok kolejny jako zaległy urlop wypoczynkowy. Jeśli pracownik w 2022 roku nie wykorzystał np.: 5 dni urlopu, który mu przysługiwał za ten rok, to powinien go wykorzystać do 30 września następnego roku - w tej sytuacji do 30 września 2023 roku.

W puli urlopu wypoczynkowego na dany rok znajdują się również 4 dni urlopu na żądanie. Warto pamiętać o tym, że możliwość skorzystania z urlopu w tym trybie nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Oznacza to, że jeżeli nie wykorzystamy 4 dni urlopu na żądanie, to owszem, przechodzi on na kolejny rok ale jako "zwykły" urlop wypoczynkowy. Zatem jeżeli mieliśmy zaległy jeden dzień urlopu na żądanie za 2022 rok, to w 2023 roku nie będziemy mieć w sumie 5 dni tego urlopu a 4, które przysługują tylko na rok obecny. Natomiast ten 1 zaległy dzień będzie zaliczony do zaległego urlopu wypoczynkowego, który można wziąć w "zwykłym trybie".

Reklama

Kary dla firm dla niewykorzystany zaległy urlop wypoczynkowy

Reklama

Firmy są zobowiązane dopilnować tego terminu i umożliwić pracownikowi zrealizowanie zaległego urlopu wypoczynkowego. W przypadku, gdy pracownik go nie wykorzysta w tym terminie, a firma zostałaby skontrolowana, to pracodawca może otrzymać karę grzywny, która wynosi od tysiąca do nawet 30 000 zł. Jest to traktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Jak długo można wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

Zaległy urlop wypoczynkowy za dany rok powinien być wykorzystany do końca września kolejnego roku kalendarzowego. Jeżeli pracownik nie będzie miał takiej możliwości, to wówczas pracodawca naraża się na kary finansowe. Ale to nie oznacza, że ten urlop przepada. Zgodnie z kodeksem pracy roszczenia wynikające ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Okres 3 lat liczony jest od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zaległego urlopu, termin ten jest liczony od 30 września roku następnego po tym roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte. Jeżeli zatem mamy zaległy urlop za 2022 rok to urlop ten ulegnie przedawnieniu 30 września 2026 roku.

W jaki sposób pracownik może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

Pracownik jest zobowiązany do wzięcia urlopu w wymiarze mu przysługującym. Nie ma możliwości zrzeczenia się urlopu oraz wzięcia za niego ekwiwalentu pieniężnego nawet w przypadku akceptacji takiego rozwiązania przez obie strony. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dochodzi do wygaśnięcia umowy o pracę lub jej rozwiązania. Wówczas, jak podaje PulsHR, następuje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego. Pracodawca może również nakazać wykorzystanie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego przed zakończeniem umowy, jednak może to zrobić tylko w okresie wypowiedzenia.