Zwrot za prąc i rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

Najnowsze rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 pozwala na wprowadzenie premii dla gospodarstw domowych na rachunki za energię elektryczną. Wprowadza ono zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Wprowadzone zmiany mogą być korzystne dla indywidualnych odbiorców energii oraz przedsiębiorstw. Dzięki wprowadzonym zmianom sprzedawcy prądu będą mieli możliwość obniżenia cen prądu z mocą wsteczną.

Rozporządzenie dotyczące zwrotu za prąd zostało opublikowane 11 września i wchodzi w życie 7 dni po jego ogłoszeniu.

Reklama

Kiedy dostaniesz zwrot za prąd? I ile on wyniesie?

Kwota zwrotu to 125,34 zł. Według rozporządzenia, rozliczenie zniżki powinno nastąpić "bez zbędnej zwłoki", najpóźniej na ostatniej fakturze w 2023 roku.

Jeżeli odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym nie spełnił żadnego z warunków umożliwiających zastosowanie wobec niego obniżenia należności za energię elektryczną, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną uwzględnia kwotę, o którą pomniejszono kwotę należności za 2023 r. tego odbiorcy, w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r. - nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r. - podaje najnowsze rozporządzenie.

Dla kogo zwrot za prąd?

O jakie warunki dokładnie chodzi? Sprzedawca obniży kwotę faktury za prąd w przypadku, gdy odbiorca spełni minimum jeden warunek z listy:

  • jest prosumentem energii odnawialnej (czyli nie tylko korzysta z energii elektrycznej ale również ją wytwarza)
  • złożył oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limit zużycia,
  • zmniejszył zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w przeciągu co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2023 r. a dniem 30 września 2023 r.
  • zweryfikował i zatwierdził poprawność swoich danych, które posiada przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną,
  • wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego korespondencji – przede wszystkim faktur VAT - drogą elektroniczną,
  • wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego informacji o jego produktach i usługach.