Sejm przyjął nowelizację ustawy budżetowej na 2023 r., która zakłada m.in., że deficyt budżetowy wzrośnie o 24 mld zł w porównaniu do dotychczas obowiązującej ustawy (z 68 mld zł do 92 mld zł). Zgodnie z szacunkami, dochody budżetu państwa wyniosą w 2023 r. 601,4 mld zł, a wydatki 693,4 mld zł.

Za nowelizacją głosowało 235 posłów przeciw było 187, wstrzymało się 31.

Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek. Jedna z nich dotyczyła przesunięcie na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwoty ponad 657,9 mln zł (zarezerwowanej początkowo na budowę przyszkolnych hal sportowych "Olimpia"). Posłowie zgodzili się też na przesuniecie 250 mln zł z rezerwy na realizację projektów, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej do rezerwy ogólnej oraz na przekazanie 100 mln zł na realizację zadań własnych samorządów.

Reklama

Posłowie poparli także zwiększenie wydatków Prokuratorii Generalnej na dodatkowe nagrody (zwiększone wpływy pochodzą z wygranych spraw).

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2023 r. zakłada m.in. spadek dochodów z podatku od towarów i usług (VAT) w br. o 4,7 proc., tj. o 13,4 mld zł w stosunku do pierwotnej wersji ustawy. Zmiana została wprowadzona z uwagi na przedłużenie obowiązywania 0 proc. VAT na żywność, co spowodowało konieczność aktualizacji prognozy dochodów z VAT.

Dochody z CIT będą wyższe o 4 mld zł (5,4 proc.) w porównaniu z ustawą budżetową na 2023 r. i zostaną wykonane w kwocie 77,606 mld zł, a dochody z PIT zostaną wykonane w kwocie 83,57 mld zł i będą wyższe o 5,202 mld zł (6,6 proc.), szacuje resort w nowelizacji budżetu na 2023 r.

Reklama

W przypadku dochodów niepodatkowych resort szacuje, że dochody z tytułu dywidend wyniosą 3,363 mld zł i będą wyższe o 1,146 mld zł, tj. o 51,7 proc. w stosunku do prognozowanych w ustawie budżetowej na 2023 r.

Dochody z cła wyniosą 9,23 mld zł i będą wyższe o 0,56 mld zł, tj. o 6,5 proc. w stosunku do prognozowanych w ustawie budżetowej na 2023 r.

PKB

W nowelizacji budżetu wzrost PKB zapisano na poziomie 0,9 proc. (po wzroście o 5,1 proc. w ub.r.).

Prognozowany poziom potrzeb pożyczkowych netto na 2023 w nowelizacji budżetu wzrósł do 150,59 mld zł z 110,52 mld zł. Planuje się, że łączne potrzeby pożyczkowe netto zostaną sfinansowane następująco: a) finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 126 016,3 mln zł (w ustawie 83 545,6 mln zł), b) finansowanie zagraniczne wyniesie 24 578 mln zł (w ustawie 26 970,7 mln zł).