"Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie" - podał NBP w komunikacie po zakończonym w czwartek dwudniowym posiedzeniu Rady.

Reklama

RPP tym samym utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc., stopę lombardową na poziomie 7,25 proc.; stopa depozytowa pozostała na poziomie 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli nadal wynosi 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli 6,85 proc.

Ostatni raz Rada podniosła stopy procentowe we wrześniu 2022 r. Od tego czasu utrzymywane są one na niezmienionym poziomie.

"Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co będzie w dalszym ciągu oddziaływać również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie dynamiki PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. Rada ocenia, że silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP prowadzi do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo" - czytamy w komunikacie.

"Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - poinformowano w komunikacie.

Reklama

Projekcja inflacji

W komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej podano również, że projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego zakłada, iż wzrost PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,2 do +1,3 proc. w 2023 r. (wobec od -0,1 proc. do 1,8 proc. w projekcji z marca br.).

"Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,2 - 1,3 proc. w 2023 r. (wobec -0,1 - 1,8 proc. w projekcji z marca 2023 r.), 1,4-3,3 proc. w 2024 r. (wobec 1,1-3,1 proc.) oraz 2,1-4,4 proc. w 2025 r. (wobec 2-4,3 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Rada zapoznała się z wynikami lipcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 22 czerwca 2023 r.

Pod koniec stycznia Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB spadł o 0,3 proc. rok do roku w I kwartale 2023 r. wobec 2,3 proc. wzrostu w poprzednim roku.