Jak poinformowała Komisja, wprowadzone zmiany dotyczą uwzględnienia w Rekomendacji S: gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, objętego programem rządowym, kredytu mieszkaniowego objętego rządowym programem dopłat do oprocentowania; bufora na wzrost stóp procentowych, uwzględnianego w procesie wyznaczania zdolności kredytowej klienta; wprowadzenia nowych oczekiwań co do uwzględniania modeli szacujących ryzyko przedterminowych spłat kredytów; wprowadzenia nowych oczekiwań względem informacji o ryzykach związanych z kredytem hipotecznym, które powinny być przekazywane klientom. Zmiany uwzględniają opinię Komitetu Stabilności Finansowej - zaznaczyła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Reklama

Co się zmieni…

Zgodnie z opublikowanym tekstem zmian, w odniesieniu do kredytów udzielanych – w ramach uczestnictwa banku w rządowym programie związanym z oferowaniem przez BGK gwarancji dla kredytów hipotecznych bez wkładu własnego na zasadach określonych w ustawie o o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, odstępuje się od zasady rekomendowania bankom żądania wkładu własnego oraz niekredytowania pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.

W zmianach KNF podaje też sposób wyliczania bufora stopy procentowej, czyli zmiany poziomu stopy procentowej uwzględniana przy pomiarze i ocenie ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oprocentowanych zmienną lub okresowo stałą stopą procentową.

W przypadku ekspozycji kredytowej związanej z finansowaniem nieruchomości, z zastrzeżeniem przypadków udzielania przez bank gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, bank nie powinien kredytować pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i powinien żądać od kredytobiorcy wkładu własnego - wskazała w zmianie KNF.

…i od kiedy?

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że banki i oddziały instytucji kredytowych dostosują swoją działalność do zmian Rekomendacji S do 1 lipca 2024 r.

1 lipca wchodzi w życie rządowy program "bezpieczny kredyt" 2 proc. - czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł, albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu, będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). "Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.