Trybunał Konstytucyjny będzie miał po raz kolejny okazję zająć się przepisami regulującymi dostęp do świadczenia pielęgnacyjnego. Tym razem trafiła do niego skarga (sygn. akt SK 33/23) dotycząca warunków, które muszą być spełnione, aby takie wsparcie mogły otrzymać osoby spokrewnione w innym niż pierwszym stopniu z niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Reklama

Chodzi przede wszystkim o wnuki, które zajmują się babcią lub dziadkiem. Osoba, która złożyła skargę, uważa, że brak prawa do świadczenia spowodowany tym, że są bliżsi krewni i nie mają orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (choć ze względu na stan zdrowia nie mogą sprawować opieki), narusza konstytucyjne zasady m.in. równego traktowania i szczególnej pomocy państwa dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Na niekonstytucyjność zaskarżonych przepisów wskazuje też prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich (RPO), który zgłosił swój udział w postępowaniu przed TK w tej sprawie.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>