Przychody odsetkowe wyniosły w pierwszych ośmiu miesiącach roku 70,15 mld zl mld zł wobec 59,33 mld zł po lipcu. Koszty odsetkowe wyniosły 22,88 mld zł wobec 17,79 mld zł po lipcu.

Reklama

Przychody z opłat i prowizji wyniosły 16,26 mld zł po sierpniu wobec 14,18 mld zł zł po lipcu. Koszty wyniosły po sierpniu 3,79 mld zł wobec 3,24 mld zł po lipcu.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 4,92 mld zł na koniec sierpnia br. (wobec 4,19 mld zł miesiąc wcześniej).