Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja i Włochy otrzymały zielone światło na wykorzystanie unijnych środków z Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności, by wzmocnić swoje gospodarki i przeciwdziałać skutkom pandemii Covid-19.

Reklama

W czerwcu Rada otrzymała od Komisji Europejskiej pozytywną ocenę planów tych 12 państw oraz projekty decyzji Rady o ich zatwierdzeniu. Wszystkie wymienione kraje wystąpiły o wypłatę zaliczek z przydzielonych im środków finansowych. Mogą one już zacząć zawierać z Komisją umowy o dotacje i pożyczki oraz otrzymywać fundusze na realizację planów krajowych.

Unijna pomoc finansowa z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (pula 672,5 mld euro) ma wzmocnić europejską odbudowę gospodarczą poprzez wspieranie reformatorskich i inwestycyjnych przedsięwzięć państw członkowskich. Działania zatwierdzone w planach krajowych koncentrują się na sześciu priorytetach polityki, wskazanych w rozporządzeniu tworzącym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dziedziny te to m.in. transformacja ekologiczno-cyfrowa, inteligentny, trwały i inkluzywny wzrost oraz spójność społeczno-terytorialna - powiedział słoweński minister finansów Andrej Szircelj. Słowenia od lipca sprawuje rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.

Z myślą o odbudowie i wzmocnieniu odporności UE poszczególne państwa członkowskie planują np. dekarbonizację przemysłu, renowację budynków, cyfryzację administracji państwowej czy zmianę kwalifikacji pracowników.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest centralną częścią pakietu Next Generation EU, mającego ożywić gospodarkę UE po pandemii Covid-19, a równocześnie odpowiedzieć na największe wyzwania naszych czasów: transformację klimatyczną i cyfrową. Aby otrzymać wsparcie z Instrumentu, państwa członkowskie muszą przedstawić KE swoje plany odbudowy i zwiększania odporności.

Po otrzymaniu planu Komisja ma dwa miesiące na jego ocenę (o ile nie uzgodniła z państwem członkowskim przełożenia terminu) i na zaproponowanie Radzie decyzji wykonawczej w sprawie zatwierdzenia planu. Następnie Rada ma cztery tygodnie na przeanalizowanie projektu decyzji. Gdy Rada decyzję przyjmie, państwa członkowskie mogą zacząć podpisywać z Komisją dwustronne umowy o finansowaniu i w ciągu dwóch miesięcy otrzymać uzgodnione zaliczki.