Zdaniem banku centralnego odporności polskiego sektora bankowego sprzyjają w szczególności: brak nierównowag finansowych i makroekonomicznych przed pandemią; duża zdolność do absorpcji strat przejawiająca się wysokim poziomem i jakością kapitału w sektorze bankowym; działania wspierające ze strony instytucji publicznych.

Reklama

NBP ostrzega, że "ryzyko pozostaje jednak podwyższone". Bank zwraca m.in. uwagę, że odpisy na straty kredytowe związane ze skutkami pandemii COVID-19 będą główną przyczyną istotnego spadku wyniku finansowego w sektorze bankowym. Wskazuje też np. na wzrost ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi, a także na dalszą obniżkę rentowności sektora bankowego, oraz trudną sytuację niektórych instytucji finansowych.

Według NBP wzrasta też znaczenie powiązań między sektorami bankowym i rządowym w efekcie zwiększonego zaangażowania sektora bankowego w obligacje skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Ponadto, jak zauważono, pozostaje niepewność dotycząca przyszłej polityki kredytowej banków.