- Na zarządcę komisarycznego w SKOK Polska została powołana pani Małgorzata Korsakowska-Słowik, a na zarządcę komisarycznego w Powszechnej SKOK - pan Krzysztof Brejdak. Są to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tych funkcji – czytamy w komunikacie Komisji.

Reklama

W przypadku obu SKOK ich aktywa nie wystarczają na zaspokojenie ich zobowiązań. Pomimo pomocy finansowej udzielonej obu SKOK przez Kasę Krajową, obie SKOK posiadają ujemne fundusze własne i straty z lat ubiegłych oraz wykazują bieżące straty finansowe, wskazano.

- Celem zarządców komisarycznych są działania na rzecz wzmocnienia obu SKOK poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kas, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządców komisarycznych - czytamy dalej.

Zarządcy komisaryczni zostali zobowiązani do opracowania i uzgodnienia z KNF programów postępowania naprawczego, których realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków kas. Zarządcy komisaryczni będą kierować realizacją programów oraz informować KNF, Kasę Krajową i rady nadzorcze kas o efektach prowadzonych działań naprawczych, podano również.

Reklama

- Decyzje KNF nie wpływają na sposób obsługi członków SKOK. Obie kasy nadal będą świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie - podkreślono w materiale.

Z dniem ustanowienia zarządców komisarycznych, dotychczasowi członkowie zarządów obu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kas ulegają zawieszeniu. Na zarządców komisarycznych przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących kas, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.

Reklama

KNF podkreśla też, że jej działania od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK. Przypomina także. że depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).