- Podpisaliśmy umowę o zakupie 25% akcji w Alior Banku. Transakcja z naszego punktu widzenia jest wyłącznie transakcją finansową, widzimy w niej duży potencjał wzrostu wartości. W obecnej sytuacji jest kilka podmiotów, które muszą się sprzedać. Widzimy możliwość bycia katalizatorem i konsolidatorem rynku - powiedział Andrzej Klesyk podczas konferencji prasowej w sobotę.

Reklama

- Moją intencją jest stworzenie banku z pierwszej piątki w Polsce, w którym PZU miałoby pozycję blokującą. Chcemy mieć mniejszość blokującą, ale nie ponad 50% udziałów w tym podmiocie - dodał Klesyk.

- W pipeline są dodatkowe banki i jesteśmy nimi zainteresowani. Trwają jeszcze dwa procesy, przyglądamy się. Takich banków, które będą musiały się sprzedać jest co najmniej cztery. Kręgosłupem konsolidacji będzie Alior - powiedział prezes podczas konferencji prasowej w sobotę.

- Cała konsolidacja musi się zakończyć w ciągu jednej kadencji. Tzn. w jej czasie chcemy podmiot stworzyć i zmonetyzować - wyjaśnił Klesyk.

"Mam nadzieję, że w tym roku przeprowadzimy jeszcze jedną transakcję zakupu banku" - podsumował.

Reklama

Poinformował także, że jedyną formą współpracy PZU z Aliorem będzie dystrybucja produktów PZU przez nowo pozyskany kanał.

PZU poinformowało w sobotę, że w wyniku zakończonych negocjacji doszło do zawarcia pomiędzy PZU SA a akcjonariuszami Alior Banku tj. spółką Alior Lux S.à r.l. & Co. S.C.A. (Sprzedający 1) oraz spółką Alior Polska sp. z o.o. (Sprzedający 2) przedwstępnej umowy sprzedaży akcji banku na rzecz PZU SA, która zobowiązuje strony umowy do zawarcia, po spełnieniu warunków wskazanych w umowie, umów przyrzeczonych, na mocy których PZU SA nabędzie:

• od sprzedającego 1: 17 818 473 akcje banku, o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiące około 24,56% kapitału zakładowego banku oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu banku;

• od sprzedającego 2: 500 000 akcji banku, o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących około 0,689% kapitału zakładowego banku oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu banku, tj. łącznie 18 318 473 akcje banku, stanowiące około 25,25% kapitału zakładowego banku oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu banku

Reklama

Strony umowy ustaliły, że Akcje będą nabywane przez PZU SA w trzech transzach, przy czym, po spełnieniu warunków wskazanych w umowie:

- w ramach pierwszej transzy, PZU SA nabędzie 6 744 900 akcji należących do sprzedającego 1 oraz 500 000 akcji należących do sprzedającego 2;

- w ramach drugiej transzy PZU SA nabędzie 7 244 900 akcji należących do sprzedającego 1;

- w ramach trzeciej transzy PZU SA nabędzie 3 828 673 akcje należące do sprzedającego 1.

Realizacja kolejnych transz będzie się odbywała po upływie 70 dni od zakończenia poprzedniej transzy.

Strony ustaliły, że cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł, a łączna cena za nabywane akcje wyniesie 1 634 923 715,25 zł.

Realizacja transakcji uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających, w tym m.in.: braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie nabycia przez PZU SA nabywanych akcji, uzyskanie przez PZU SA zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację transakcji lub uznanie jej za uzyskaną; uzyskanie przez PZU S.A zgody ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego.

Strony umowy ustaliły, że w przypadku, gdy zgody organów administracji nie zostaną uzyskane do 31 marca 2016 r., w braku odmiennej decyzji stron, umowa wygaśnie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.

We wrześniu 2014 r. Alior Lux S.a.r.l. & Co. S.C.A. z grupy Carlo Tassara - otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zgodę na przedłużenie do 30 czerwca 2016 r. czasu na realizację zobowiązania wobec KNF do zbycia posiadanych akcji banku.

Kapitał Alior Banku dzieli się na 69 978 366 akcji. Największym akcjonariuszem jest grupa Carlo Tassara, która posiada 26,18% udziału w kapitale i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.