Decyzja jest ostateczna (UKNF otrzymał potwierdzenie jej doręczenia), stało się więc możliwe przekazanie do publicznej wiadomości informacji o karze, wyjaśnia Komisja.

Reklama

Zgodnie z ustalonym w niniejszej sprawie stanem faktycznym w dniu 28 grudnia 2011 r. ukazał się raport bieżący nr 119/2011, w którym było zawarte oświadczenie Ryszarda Krauze o zamiarze zwiększania wraz z Prokom Investments S.A. oraz Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. udziału w spółce do poziomu co najmniej 25% w kapitale zakładowym i w głosach w okresie od dnia 28 grudnia 2011 r. do dnia 28 grudnia 2012 r. We wskazanym okresie przedmiotowy zamiar nie został zrealizowany - czytamy w komunikacie.

KNF podała, że wobec tego Ryszard Krauze powinien dokonać aktualizacji zadeklarowanego zamiaru i poinformować Komisję oraz spółkę o zmianie zadeklarowanego 28 grudnia 2011 r. zamiaru nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany. Obowiązki informacyjne nie zostały jednak wypełnione.

Ryszard Krauze, nie zawiadamiając KNF i spółki o zmianie zamiaru zaangażowania w akcjonariacie spółki, naruszył art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie oraz przyczynił się do naruszenia zasady transparentności rynku kapitałowego, która stanowi fundament jego funkcjonowania - napisała Komisja

Złożenie przez Ryszarda Krauze oświadczenia o zamiarze zwiększenia dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 15% ogólnej liczby głosów w spółce stanowiło istotną informację dla rynku, która mogła być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i tym samym mogła wpływać na wolumen obrotu i kurs akcji spółki, podano także.

Reklama

Komisja podała, że przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Ryszarda Krauze kary pieniężnej w związku z wypełnianiem przez niego obowiązków wynikających z ustawy o ofercie związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza spółki publicznej spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta, w ocenie KNF, odzwierciedla stopień naganności zachowania strony postępowania w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o ofercie.