Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2014 r. KNF wysłuchała stanowiska Kasy Krajowej. Kasa Krajowa oświadczyła, że w obecnej sytuacji nie znajduje formuły na udzielenie pomocy finansowej SKOK Wołomin - czytamy w komunikacie.

Reklama

W związku z brakiem pomocy finansowej Kasy Krajowej dla SKOK Wołomin, KNF jest obowiązana do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co łącznie z decyzją o zawieszeniu działalności SKOK Wołomin, stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) - dodano.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy.

Od listopada 2013 roku SKOK-i zostały objęte systemem gwarantowania depozytów. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie.

W 2013 roku w BFG został utworzony fundusz gwarancyjny kas, który jest tworzony z obowiązkowych opłat rocznych wnoszonych przez SKOK-i oraz z podziału nadwyżki bilansowej. Na 2015 rok stawka ta wynosi 0,3 proc. wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych.

Reklama

Pod koniec 2013 roku środki zgromadzone na wszystkich funduszach BFG wynosiły łącznie 10,5 mld zł, czyli wzrosły 15,9 proc. rdr. Według informacji zarządcy komisarycznego, na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8 proc. portfela kredytowego SKOK Wołomin.

SKOK Wołomin to jedna z największych spółdzielczych kas w Polsce.

Pod koniec czerwca 2014 roku suma bilansowa SKOK Wołomin wynosiła 3,1 mld zł. Portfel kredytowy wynosił 2,4 mld zł, a depozyty 2,7 mld zł.