Wskaźnik ten wzrósł w większości (w 27 na 34) działach przemysłu. Większa jest między innymi produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów z metali i artykułów spożywczych.

Reklama

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku wystąpił w 7 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego, w produkcji wyrobów farmaceutycznych, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Z danych GUS wynika poza tym, że produkcja przemysłowa od stycznia do kwietnia wzrosła o 4,7 procent w porównaniu z tym samym czasem roku poprzedniego.