Możliwe, że w listopadzie Komisja Europejska zaproponuje strategię uregulowania sektora tzw. shadow banking - dowiedziała się w poniedziałek PAP w KE. Chodzi o firmy, które choć nie są bankami, prowadzą działalność bankową, np. inwestycyjną. W marcu KE uruchomiła konsultacje w tej sprawie i w ślad za nimi zaproponuje unijną strategię postępowania z tzw. bankowością równoległą (z ang. shadow banking) - poinformowano PAP w KE.

Reklama

W marcowym dokumencie uruchamiającym konsultacje, tzw. zielonej księdze, KE zauważa, że "niekontrolowana upadłość podmiotów należących do równoległego systemu bankowego może stanowić ryzyko systemowe, zarówno bezpośrednie, jak i poprzez ich powiązania z normalnym systemem bankowym".

Działalność firm niezarejestrowanych jako banki, a prowadzących działalność bankową, nie była przedmiotem zainteresowania KE, gdy tworzyła ona przepisy wzmacniające nadzór nad instytucjami finansowymi w ramach post-kryzysowego porozumienia grupy G-20, zwanego Bazyleą III. Komisja zorientowała się jednak, że działalność taką powinno się uregulować.

Rośnie obszar działalności związanej z instytucjami nie będącymi bankami lub z równoległym systemem bankowym, który nie był głównym celem regulacji ostrożnościowej i nadzoru - czytamy w zielonej księdze ws. bankowości równoległej.

KE zastrzega jednocześnie, że równoległy system bankowy odgrywa ważną rolę w systemie finansowym, np."tworzy dodatkowe źródła finansowania i oferuje inwestorom alternatywę w stosunku do depozytów bankowych. Może jednak również stanowić potencjalne zagrożenie dla długoterminowej stabilności finansowej - przyznaje KE.

Reklama

W ramach wyciągania wniosków z kryzysu finansowego, co polega na przyjmowaniu kolejnych reform ws. regulacji sektora finansowego, a w szczególności bankowego, Komisja Europejska rozpoczęła w marcu br. konsultacje publiczne w sprawie sektora niebankowej działalności pożyczkowej, tzw. równoległego systemu bankowego (ang. shadow banking). Do tej pory shadow banking znajdował się na marginesie regulacji i nadzoru, co zdaniem KE zagraża stabilności finansowej całego systemu finansowego.

Reklama

W marcu wysokie, pragnące zachować anonimowość źródła w KE powiedziały PAP, że po konsultacjach publicznych, które potrwają do 1 czerwca, KE będzie miała kilka opcji działania. Jedną z nich i najprostszą będzie po prostu wymóg, by sektor shadow banking automatycznie stosował regulacje bankowe. Źródła zastrzegły jednak, że KE musi postępować ostrożnie, by nie pozbawić sektora finansowego pozytywnych elementów, jakie przynosi shadow banking.

KE przyznaje, że ten równoległy system bankowy pełni w pewnym stopniu ważne funkcje w systemie finansowym. Tworzy na przykład dodatkowe źródła finansowania i oferuje inwestorom alternatywę w stosunku do depozytów bankowych. Ale stanowi również potencjalne zagrożenie dla długoterminowej stabilności finansowej, ze względu na nagromadzanie się nieznanych źródeł ryzyka w sektorze finansowym.

Konsultacje publiczne na temat ewentualnych regulacji shadow banking w UE to także odpowiedź KE na działania globalne w ramach G20 na szczytach w Seulu w 2010 i w Cannes w 2011 roku. Rada Stabilności Finansowej (FSB) opracowuje zalecenia dotyczące dozoru nad tymi podmiotami i działaniami oraz ich regulacji.

Według FSB równoległy system bankowy to system pośrednictwa kredytowego, który obejmuje podmioty i działania poza normalnym systemem bankowym. Równoległy system bankowy może potencjalnie obejmować fundusze rynku pieniężnego (MMF) oraz inne rodzaje funduszy inwestycyjnych lub produktów wykazujących cechy depozytowe; fundusze inwestycyjne, które udzielają kredytów lub stosują dźwignię finansową, w tym fundusze inwestycyjne typu ETF i fundusze hedgingowe; przedsiębiorstwa finansowe i podmioty obracające papierami wartościowymi, udzielające kredytów lub gwarancji kredytowych lub dokonujące transformacji terminów zapadalności lub transformacji płynności, które nie są regulowane przepisami dotyczącymi banków; zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które emitują lub gwarantują produkty kredytowe; oraz transakcje sekurytyzacyjne, pożyczki papierów wartościowych i umowy odkupu (repo).