W komunikacie Głównego Urzędy Statystycznego napisano, że przedsiębiorcy nadal sygnalizują trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. "Prognozy portfela zamówień i produkcji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw na najbliższe miesiące są korzystne, zbliżone do przewidywań z lipca" - stwierdzili w swoim raporcie analitycy GUS.

Reklama

W sierpniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się podobnie jak przed miesiącem na poziomie plus 3.

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 15 proc. (w lipcu odpowiednio 19 proc. i 16 proc. jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

GUS podaje, że na odnotowywane w sierpniu zmniejszenie bieżącego portfela zamówień ogółem wpływa sygnalizowane przez przedsiębiorców ograniczenie zagranicznego portfela zamówień.

"Krajowy portfel zamówień nieznacznie się zwiększa. Prognozy w zakresie portfela zamówień są korzystne, zbliżone do formułowanych w lipcu. Bieżąca produkcja utrzymywana jest na dotychczasowym poziomie. Prognozy produkcji są nadal korzystne. Poziom zapasów wyrobów gotowych przekracza w niewielkim stopniu stan uznawany za wystarczający" - napisano.

Reklama

"Pomimo mniejszych niż w lipcu trudności w ściąganiu należności od kontrahentów przedsiębiorcy z opóźnieniem regulują bieżące zobowiązania finansowe. Przewidywania w tym zakresie są natomiast korzystne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem" - dodano.

Reklama

W sierpniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 1, w porównaniu z plus 2 w lipcu - podał GUS. Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc., wobec odpowiednio 19 i 17 proc. w lipcu.

"Ogólny klimat koniunktury w budownictwie po czterech miesiącach ocen pozytywnych, w sierpniu oceniany jest niekorzystnie, gorzej niż przed rokiem. Wpływ na to mają mniej optymistyczne od formułowanych w lipcu oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, a także przewidywania dotyczące sytuacji finansowej. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieco bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że aktualny i przewidywany portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są mniej optymistycznie, niż przed miesiącem.

"Bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana nieco bardziej pesymistycznie, niż przed miesiącem, natomiast odpowiednie prognozy są optymistyczne, ale ostrożniejsze od sygnalizowanych w lipcu. Na oceny te mają wpływ utrzymujące się opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Przewidywane ograniczenia zatrudnienia mogą być bardziej znaczące, niż prognozowano w lipcu. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy przewidują nieznaczny spadek cen robót budowlano-montażowych" - napisano

"Spośród badanych przedsiębiorstw 21 proc., podobnie jak w sierpniu 2010 r., sygnalizuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą, przy czym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na tych rynkach" - dodano.

Z badania wynika, że w sierpniu 13 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne, jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, a 77 proc. jako wystarczające, zaś 10 proc. za zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 14 proc., 76 proc., 10 proc.).

Przedsiębiorcy zgłaszają w sierpniu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 78 proc. (76 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.)

Z badania wynika, że dyrektorzy planują redukcje zatrudnienia nieco większe, niż przewidywano w lipcu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć w tempie zbliżonym do prognozowanego przed miesiącem.